รร.สาธิตมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 หลักสูตร 2 ภาษา EP-MITSL รุ่นแรก

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 ทาง รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 2 ภาษา (English Program MathematicsInformation Technology Science Language)หรือEP-MITSLในปีแรก เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนำความรู้ที่ได้ลงสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ ทั้งการเขียน การพูด การฟัง และการใช้นำไปชีวิตประจำวัน รวมถึงการส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เสริมทักษะด้านภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การรู้จักแก้ไขปัญหา เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์

ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร 2 ภาษา EP-MITSL เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ๆ ละไม่เกิน 25 คน มีครูผู้ดูแล 4 คน ประกอบด้วยครูประจำชั้น 1 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน และครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 คน ด้านการสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารเรียนจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุดดิจิทัล สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำห้องรับประทานอาหาร ทั้งนี้ในส่วนของค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 28,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และของว่างจำนวน 2 มื้อ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน และชุดนักเรียน)รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่หลักสูตร 2 ภาษา EP-MITSL ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-699-9626, 086-318-8679 และ 032-708-623

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!