รร.เทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีไปแข่งขัน“คีตะมวยไทย”ระดับชาติ

“คีตะมวยไทย”เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่นำท่วงท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกประกอบกับเสียงดนตรีแสดงออกถึงความเข้มแข็งพร้อมเพรียงและความคิดสร้างสรรค์ทางโรงเรียนเทศบาล๔
วัดไชยสุรินทร์สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรีการเปิดสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับนักเรียนที่สนใจสามารถพัฒนาและเข้าร่วมการแข่งขัน
“คีตะมวยไทย” เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีไปแข่งขันในรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๗๐ระดับชาติในเดือนมกราคมต้นปีพ.ศ. ๒๕๖๖

นางจุไรรัตน์อุปนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์กล่าวว่าตนเองได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดแก่นเหล็กตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ทำให้ทราบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์มีจุดเด่นด้านการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือที่เรียกว่า“คีตะมวยไทย”กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่๓การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลยุทธที่๓.๒การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) หมายความว่าการที่จะพัฒนาโรงเรียนในแต่ละด้านต้องคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนชุมชนนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนว่ามีความต้องการมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางใดรวมถึงแนวโน้มด้านการจัดการศึกษาซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรีและกรมส่งเสริมการปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ทางโรงเรียนเทศบาล๔
วัดไชยสุรินทร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
มวยไทย

“ทุกเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยพื้นฐานรวมถึงกีฬาบาสเกตบอลฮูลาฮูปรำวงเพชรบุรีสิ่งเหล่านี้เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาปรับใช้ในการออกกำลังกายควบคู่กับการเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมกีฬาของคนไทยสู่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นอกจากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ฝึกความอดทนระเบียบวินัยที่ดีอีกทั้งยังมีทักษะพื้นฐานในการป้องกันตัวรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักเรียนที่มีทักษะด้านมวยไทยฝึกฝน
คีตะมวยไทยเข้าร่วมการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่๗๐ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ระดับชั้นประถมศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีไปทำการแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่๒๕ – ๒๗มกราคม๒๕๖๖”
นางจุไรรัตน์
อุปนันท์ผอ.รร.เทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์กล่าว

นางสายพินทหารเพียงครูโรงเรียนเทศบาล๔วัดไชยสุรินทร์ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยไทยกล่าวว่า
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบ
ชุมนุมกีฬามวยไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมฝึกซ้อม
โดยมีนายรัฐนันท์คงเจริญวงศ์หรือ“ครูกร”วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านมวยไทยทำหน้าที่ครูผู้สอนตั้งแต่มวยไทยขั้นพื้นฐานประยุกต์รวมกับการออกกำลังกายประกอบเพลงที่เรียกว่าคีตะมวยไทยพร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดคีตะมวยไทยผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงทักษะมวยไทยท่าบังคับได้แก่หมัดเท้าเข่าศอกท่าไหว้ครูและท่ามวยไทยอื่นๆที่มีความหลายหลากให้ความสัมพันธ์กับบทเพลงที่ใช้แสดงถึงความแข็งแรงของร่างกายความพร้อมเพรียงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านนายรัฐนันท์คงเจริญวงศ์วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านมวยไทยกล่าวว่าคีตะมวยไทยเป็นการนำท่าทางการเคลื่อนไหวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกประกอบดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านเน้นไปทางด้านการออกกำลังกายลักษณะคล้ายกับแอโรบิกแต่จะมีความแข็งแรงและอ่อนตัวผสมผสานกันการออกอาวุธ (หมัดเท้าเข่าศอก) ความสมบูรณ์ของท่าความพร้อมเพรียงและความสัมพันธ์กับเสียงดนตรีคุณสมบัติเบื้องต้น
ของนักเรียนที่จะเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและคีตะมวยไทยนอกจากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วจะต้องมีสติปัญญาการจดจำท่าทางมวยไทยตั้งแต่ท่ามวยไทยพื้นฐานท่าไหว้ครูและท่าบังคับต่างๆมีทักษะการออกอาวุธที่แข็งแรงเฉียบคมรวมถึงความพร้อมเพรียงซึ่งสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่เด็กๆทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

.ช.รชตเชยชมอายุ๑๑ปีนักเรียนชั้นป.๕/๒รร.เทศบาล๔
วัดไชยสุรินทร์กล่าวว่าฝึกฝนกีฬามวยไทยกับครูกรมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่๒เนื่องจากเห็นคุณตาชมการแข่งขันกีฬามวยไทยอยู่เป็นประจำ
จึงรู้สึกชื่นชอบเมื่อทางโรงเรียนเปิดชุมนุมกีฬามวยไทยจึงได้สมัครเข้าร่วม
ได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยพื้นฐานการออกหมัดเท้าเข่าศอกท่ามวยไทยต่างๆมีการประยุกต์ให้เข้ากับเสียงเพลงสร้างความสนุกสนานเร้าใจมากยิ่งขึ้นได้ทั้ง
เรื่องของการออกกำลังกายและมีทักษะพื้นฐานในการป้องกันตัว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!