รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 3 ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 3 ชุมชนย่านเมืองเก่า

ถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร

          เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางหอนาฬิกาชุมชนวัดเกาะ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร” โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนชุมชนวัดเกาะ ชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนถนนคลองกระแชง เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

 


          นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จัดงานถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชรในครั้งนี้ เป็นการเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเบิกจ่ายผ่านกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดทำ “โครงการพัฒนาถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่มรดกวัฒนธรรม ตลอดจนเพิ่มคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชน และได้ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่อไป และส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

 


          ทั้งนี้ ในการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 3 ชุมชน (ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ) มีกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน 3) การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดทำป้ายบอกแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 5) การจัดพิธีเปิดตัวชุมชน และ 6) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน พร้อมกัน ๓ ชุมชน งานสกุลช่างเมืองเพชร งานศิลปะร่วมสมัย การสาธิตอาหารพื้นบ้านไทย – จีน นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัวเทียมเกวียน นิทรรศการศูนย์บันดาลไทย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมทำมือสื่อความหมาย การแสดงวิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ไทยทรงดำ ไทยพวน มอญ การแสดงแม่ไม้มวยไทย ละครชาตรี ลิเก ดนตรี หนังตะลุง และ การจำหน่ายสินค้าของตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นต้น.

http://https://www.youtube.com/watch?v=Aaz74K5Kiws

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!