รางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

นางสาวบุษราพร ศิริวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

อายุ 45 ปี อายุราชการ 16 ปี

การศึกษา           

        ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา)

          เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงานและความสำเร็จ

          ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ

– รับรางวัล ครูผู้มีความวิริยอุตสาหะ ฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนสามารถทำคะแนนสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน

– รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558

–  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2564


นางสาวกนกวรรณ มุทธากาญจน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

อายุ 41 ปี อายุราชการ 16 ปี

การศึกษา

          วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

          มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คติประจำใจ มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

ผลงานและความสำเร็จ

          ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          นวัตกรรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ด้วย กิจกรรม นักคิดคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่

          1. กิจกรรมปริศนาก้านไม้ขีด

          2. กิจกรรมสามเหลี่ยมมหัศจรรย์

          3. กิจกรรมเรขาคณิตคิดสนุก

          4. กิจกรรมสมการคำศัพท์

          5. กิจกรรมมิติสัมพันธ์เกมนักคิด

รางวัลที่ได้รับ 

–     ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!