รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๓ ชื่อผลงาน “หัตถกรรมล้ำค่า ผ้าทอกะเหรี่ยง” ประเภท การจัดการเรียนรู้ (A)

          ๑. นายเฉลิม จำปาวิจิตร               

               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

               วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

          ๒. นางสาวญาณภาณี พรหมเรือง  

               ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

          ๓. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน 

               ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

          ๔. นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข         

               ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

          ๕. นางสาวนันทพร สุวรรณเกตุ       

               ตำแหน่ง ครู

บทสรุป

          นวัตกรรม “หัตถกรรมล้ำค่า ผ้าทอกะเหรี่ยง” ของโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง-วิทยา มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงให้อยู่คู่กับชาวหนองหญ้าปล้อง และพัฒนาแนวทางในการประกอบอาชีพที่บูรณาการกับชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ที่มีชีวิต สร้างเป็นบทเรียนชีวิตจริง เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนสู่อาชีพในอนาคต คณะครูและนักเรียน จึงมีแนวคิดร่วมกันว่า ผ้าทอกะเหรี่ยง เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ให้กับนักเรียน โดยเป็น
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่จัดการเรียนการสอน การผลิตชิ้นงาน โดยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เห็นคุณค่า อนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบ และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง และเพื่อเป็นการฝึกอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน ฝึกการทำงานกันเป็น
หมู่คณะ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา (Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) โดยผ่านกระบวนการ Q (Question), S (Search), C (Construct), C (Communicate) และ S (Serve) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้โดยรวมที่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้

l       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ย้อนรอยผ้าทอกะเหรี่ยง

   l  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรียบเรียงวัตถุดิบ

   l  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิจิตรลายผ้า

   l  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภูมิปัญญาการผลิต

   l  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพลินคิดผลิตภัณฑ์

   l  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สื่อสร้างสรรค์นำเสนอ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

   l  ด้านนักเรียน นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อาชีพได้ในอนาคต นักเรียนมีความสุขสังเกตได้จากรอยยิ้ม และความภาคภูมิใจของนักเรียน จากการที่ได้มีโอกาส และเลือกที่จะเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง

   l  ด้านผู้บริหารและครูผู้สอน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับบริบท และสภาพ ปัญหา ของสังคม ชุมชน เปลี่ยนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง

   l  ด้านโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการกระตุ้นให้ชุมชน และผู้เรียนเกิดการอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนางาน พัฒนาอาชีพให้อยู่คู่สังคมต่อไป

   l  ด้านชุมชน ชุมชนมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
มีความภาคภูมิใจ ศรัทธาต่อโรงเรียน และสนใจเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา
โรงเรียนมากขึ้น

รางวัลที่ได้รับ

   l  รางวัลเหรียญทอง เรื่อง หัตถกรรมล้ำค่า ผ้าทอกะเหรี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค”

    l             รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง หัตถกรรมล้ำค่า ผ้าทอกะเหรี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!