รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ดร.รัชนี พันออด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทบุคคล กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดขึ้น เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงดำเนินการคัดเลือกบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีเป็นประจำทุกปีขึ้น

ในครั้งนี้จึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ ดร.รัชนี พันออด ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความสามารถโดดเด่นในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีควรค่าแก่การยกย่องและ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนต่อไป

ขอแสดงความยินดี ยกย่อง และชื่นชมเป็นอย่างสูง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!