รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.เพชรบุรี

ประวัติและผลงาน

ชื่อ นางสิรินทร์ นาคเพ็ชร์

เกิดวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบัน อายุ ๕๔ ปี

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

ประสบการณ์ทำงาน ๒๙ ปี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย

 วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

                ปัจจุบันสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

                งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน คือ ๙ ก้าว กลวิธี สู่ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) หรือ N A Model (Nine Activities Model) ได้รับรางวัลที่ ๑ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

อุดมคติการทำงาน คือ “เต็มรู้ เต็มใจ เต็มพลัง และเต็มเวลา”

รางวัลที่ภาคภูมิใจ ได้รับการเชิดชูเกียรติ

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ครูภาษาไทยดีเด่น สพป.พบ.เขต๑

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา (ระดับชาติ) รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

                ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครูดีในดวงใจ สพป.พบ.เขต๑

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครูสอนดี จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สกสค.)

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา

                ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูดีศรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี

                ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนดีเด่น สพป.พบ.เขต๑

                ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้นำยุวกาชาดดีเด่น กาชาดจังหวัดเพชรบุรี

                ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูดีในดวงใจ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่/เข็มเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร

                ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา รับรางวัล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

                ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ รางวัลพระพฤหัสบดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รับรางวัล ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

                รางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

                รางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!