รางวัลเหรียญเงิน “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้” รร.วัดบางลำภู

นางมนฤดี  หอมดี 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลำภู

จบ ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกบริหารการศึกษา

อายุราชการ ๓๓ ปี

งานที่พัฒนา คือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมนุมยุวเกษตรกร)

อุดมคติ  “เราไม่ได้ทำเพื่อชัยชนะ แต่เราทำเพื่อความมุ่งมั่นอันสูงสุด

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

เกียรติบัตรของโรงเรียน

               l   โรงเรียนวัดบางลำภูได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง แหล่งการเรียนรู้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมนุมยุวเกษตรกร) ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ประจำปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค”  จากคุรุสภา

          l   โรงเรียนวัดบางลำภูมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

          l   โรงเรียนวัดบางลำภูเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        l  โรงเรียนวัดบางลำภูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        l  โรงเรียนวัดบางลำภูเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑

          l   โรงเรียนวัดบางลำภูเป็นสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

          l   โรงเรียนวัดบางลำภูมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

เกียรติบัตรของผู้อำนวยการโรงเรียน

          l   นางมนฤดี  หอมดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้าน ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          l   นางมนฤดี  หอมดี เป็นครูดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

          l   นางมนฤดี  หอมดี  เป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          l   นางมนฤดี  หอมดี เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

                l              นางมนฤดี  หอมดี เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานได้คะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดอยู่ใน ๑๐ อันดับแรก

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!