รางวัล “ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

นางสาวนาถธิดา เจริญสุข

ตำแหน่ง       ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

                     โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)

                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                     มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท     ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุดมคติ        ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๕๓   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๔   ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองพันเทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๕๕   ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๖๐   ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๖๔   ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

งานวิจัย        เรื่อง ความตั้งใจ ความรักและโอกาส จุดสตาร์ทของความสำเร็จของโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)

          โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่
ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สมบูรณ์พ่อแม่แยกทางกัน นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดีมากนัก ทำให้นักเรียนขาดความตั้งใจในการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ และไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต แต่ด้วยความตั้งใจของครูที่จะพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “ครูจึงมอบความรัก ความปรารถนาดีให้กับนักเรียน
ทุกคนอย่างเท่าเทียม” เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ พ่อแม่แยกทางกัน บ้างอยู่กับญาติ ทำให้ขาดความรัก ความเอาใจใส่ โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่ที่คอยให้ความรัก ความเอ็นดูอยู่เสมอ “ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ” ให้นักเรียนเข้าสู่เวทีการประกวดที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และการพานักเรียนไปเรียนรู้ในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียน ๆ ไม่มีโอกาสได้ไปกับทางบ้าน เนื่องจากครอบครัวยากจน ทำให้นักเรียน สนุกกับการเรียนรู้
และมีความสุขกับการเดินทางไปเปิดโลกกว้าง จุดเริ่มต้นต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต และหาจุดมุ่งหมายของชีวิตได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่การพัฒนาตนเองอย่างสูงสุด

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

–  เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ. ๒๕๖๐

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ๒๕๖๑

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๒-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

–  เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

–  ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓

–  ครูดีศรีเมืองเพชร พ.ศ. ๒๕๖๕

–              ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!