ราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และน้อมนำศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน จนสามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพงานวิจัย นำไปสู่การเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีนิทรรศการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ, การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ, การศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน มะริด สิงขร ตะนาวศรี, ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเกลือทะเล ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี, ศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ศึกษาดูงานโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ocO0JvAKfP0&feature=youtu.be

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!