รายชื่อ ขรก.จังหวัดเพชรบุรี เกษียณ-ย้าย

                วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันครบกำหนดเกษียณอายุข้าราชการ ปีนี้จังหวัดเพชรบุรีมีผู้เกษียณอายุราชการ ดังที่รวบรวมได้ ดังนี้

                นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี, นายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี, นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี, นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา  สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

                ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพชรบุรี ได้แก่นายชลิต ระหว่างบ้าน ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี, นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ผอ.โรงเรียนท่ายางวิทยา

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ นายสรรเสริญ ไหมทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพชรบุรี เขต 1ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ รุจิรา ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี, นางยุวนิตย์ เชื้อนิล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี, นางสายพิรุณ อัฐนาค ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา), นายสำเนียง ทองลอย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง), นายสุรสิทธิ์ สรรพการ ผอ.โรงเรียนวัดนอกปากทะเล, นายไพโรจน์ ช่อผกา ผอ.โรงเรียนบ้านแหลม, นายสมพร โกญจนวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์), น.ส.อุมาพร คงยาง ผอ.โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยาสาธร), นายพนม เชื่อมชิต ผอ.โรงเรียนวัดมณีเลื่อน, นางพรทิพย์ สว่างลาภ ผอ.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบุรี เขต 2 ได้แก่ นางรัตนา มณฑลเพชร ผอ.โรงเรียนเขื่อนเพชร
(ชลประทานสงเคราะห์), น.ส.นาฏยา กลิ่นหอม ผอ.โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์), น.ส.สุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์), นายเทิม มิตรจิต ผอ.โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์), นายจำเนียร หงส์วิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร), นางวทิชา พรายประทีป ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมทอง, นายรังสรรค์ บุณยะวัน ผอ.โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน,
นางอรพิณ ประดับมุกข์ ผอ.โรงเรียนบ้านต้นเกด, นายภูธเรศ อินนุพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านร่องระกำ, นางบังอร ไชยสาสน์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา, นายสวิสส์ นกแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร), นายธีระชัย พวงน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

                ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ลออ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงาน
สอบสวน ภ.จว.เพชรบุรี, พ.ต.ท.หญิงโสภิดา ชูอินทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี, ร.ต.อ.วิโรจน์ จีนงาม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี, ร.ต.อ.สมชาย จงเจตจำนง รอง สว. (นิติกร) กลุ่มงาน สอบสวนฯ ภ.จว.เพชรบุรี, ร.ต.อ.สุขนิรันดร์ สุขสม รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

                สภ.เมืองเพชรบุรี ได้แก่ ร.ต.อ.เด่นคุณ เครือเหลา รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.ธวัช เทพธรรม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.นิพนสุกขี รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.พิทักษ์ พวงมาลัย รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.วรพันธุ์ กงสกุล รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.ศิริพงษ์ สุขเสงี่ยม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.สมปอง อาจแสน รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.เสน่ห์ ประจันทร์ รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.อร่าม จำปาวิจิตร รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.สุชาติ กำเหนิดเพชร รอง สว.(สส.), ร.ต.อ.สุรศักดิ์ พุ่มผกา รอง สว.ธร.

                สภ.ชะอำ ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ แก้วศรี รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ บุญธรรม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.ไพบูรณ์ นุชจ๋าย รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.วสันต์ สุขเจริญ รอง สว.(ป.)

                สภ.เขาย้อย พ.ต.ท.บุญส่ง ไก่ก้อ รอง ผกก. (สอบสวน),  ร.ต.อ.บำเพ็ญ สงวนให้ รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.สนั่น  บุญทิม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.อำนวย ดำมินเสก รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.อำนวย บัวประคอง รอง สว.(ป.)

                สภ.ท่ายาง พ.ต.ท.สมบูรณ์ ชูสกุล รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.สมบูรณ์ คงสุวรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน), ร.ต.อ.วิรัตน์ พรายแก้ว รอง สว.สส.,  ร.ต.อ.หญิง ศิริญญา ประกอบบุบผา รอง สว.(อก.), ร.ต.อ.สมบูรณ์ สดสี รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.เสรี อ่วมประเสริฐ รอง สว.(ป.)

                สภ.บ้านแหลม ร.ต.อ.ขจร แสงตุ้ม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.สมศักดิ์ จีนปาน รอง สว.(ป.)

                สภ.หนองหญ้าปล้อง ว.(ป.)

                สภ.บางตะบูน ร.ต.อ.มณฑล อุ่มเอิบ รอง สว.(ป.)ร.ต.อ.นิพนธ์ กุลฉิม รอง สว.(ป.), ร.ต.อ.สมมิตร เหลือเอก รอง สว.(สส.)

                สภ.ท่าไม้รวก พ.ต.ท.วินัย ปริยเลิศพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน), ร.ต.อ.ประเสริฐ ช้างนะ รอง สว.(ป.)

                สภ.บ้านลาด พ.ต.ท.วิวรรธน์ ลำพู รอง ผกก.สส.

                สภ.หาดเจ้าสำราญ ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ คล้ายแก้วสกุล รอง ส

                นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ได้แก่ นางสุทธดา คงเดชา ผอ.กต.จว.เพชรบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน สำนักงาน กกต. โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กต.จว.ชุมพร มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กต.จว.เพชรบุรี, นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.โรงพยาบาลจอมเกล้าฯ ย้ายไปเป็น ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โดยมี นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ มาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลจอมเกล้าฯ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!