ร่วมบริจาคเงินสร้างอิฐบล็อก ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพลับพลาชัย

นายปภังกรจรรยงค์รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์กล่าวว่าชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานทั้ง 3 ชุมชนได้แก่ชุมชนถนนคลองกระแชงชุมชนตลาดริมน้ำและชุมชนวัดเกาะที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเพชรบุรีโดยใช้กระบวนการด้านการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าขณะนี้รศ.ดร.ประสพชัยพสุนนท์รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์”เข้ามาทำงานร่วมกับชาวชุมชนย่านเมืองเก่าถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอาทิการทำเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกล่าสุดได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำอิฐบล็อกจากเศษวัสดุท้องถิ่นโดยการนำขี้เถ้าจากเตาตาลมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อกปูพื้นรวมถึงการพิมพ์ลวดลายอิฐบล็อกจากใบตาลนำไปใช้ในการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณรอบวิหารวัดพลับพลาชัย

          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านทำอิฐบล็อกลายเพชรทำมือรูปสี่เหลี่ยมขนาด29 x 29เซนติเมตรความหนา9เซนติเมตรใช้วัสดุได้แก่ปูนซีเมนต์ทรายและขี้เถ้าที่ได้จากเตาตาลโดยชาวชุมชนได้นำความรู้การทำอิฐบล็อกมาปรับปรุงสนามหญ้าหน้าวิหารวัดพลับพลาชัยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เพชรบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตรเพื่อเป็นลานกิจกรรมลานการแสดงตามความต้องการของชุมชนได้ดำเนินการทำอิฐบล็อกไปแล้ว40ตารางเมตรยังขาดอิฐบล็อกในการปรับพื้นที่อีกประมาณ160ตารางเมตรจึงขอเชิญชวนชาวเพชรบุรีร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการซื้อวัสดุในการทำอิฐบล็อกสามารถบริจาคเงินได้ที่เลขที่บัญชี 986-7-26552-1 ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!