ร.ร.คงคาราม เปิดนิทรรศการแข่งขันทักษะวิชาการ “เพราะเรา คือ คงคาราม” ประจำปีการศึกษา 2561

ร.ร.คงคาราม เปิดนิทรรศการแข่งขันทักษะวิชาการ

“เพราะเรา คือ คงคาราม” ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดนิทรรศการวิชาการ “เพราะเรา คือ คงคาราม” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนคารามจัดขึ้น เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 

 

          นายโกวิท กล่าวว่า โรงเรียนคงคาราม จัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดในหัวข้อ “OPEN HOUSE ACADEMIC YEAR 2019 เพราะเรา คือ คงคาราม ” เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการให้กับคณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ในทักษะการเรียนรู้ทุกๆด้าน ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม อีกทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจเลือกเรียนตามความถนัดและสิ่งที่ตนเองสนใจ

          ” โดยกิจกรรมภายใน มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี , โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี , โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี, โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี, โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม, โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา) ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี, โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง, โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง(พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง, โรงเรียนวัดเขาตระเครา(ประสพประชาสรรค์) ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม แบ่งการแข่งออกเป็น 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระภาษาไทย แข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แข่งขันเกม A-Math, กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระสังคมศึกษา แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม, กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แข่งขัน Spelling Bee และแข่งขัน Cross Word, กลุ่มสาระศิลปะ แข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย – หญิงและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แข่งขันใช้โปแกรมนำเสนอ Presentation นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาด้วย ” นายโกวิท กล่าว

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ecRDYFAMKrE

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!