‘วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์’ ๑๙-๒๐ ส.ค.นี้ที่วัดใหญ่ฯ เมืองเพชรบุรี 

.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคมนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรม
วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์”
ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี มีศิลปวัฒนธรรม ศิลปะเชิงช่าง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารพื้นบ้านพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บรรพบุรุษได้สืบสาน สืบทอดและถ่ายทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ต่อยอด และนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นความสำคัญในการร่วมกัน เกิดความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ในมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก ของ UNESCO และส่งเสริม จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มครอบครัว เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีสู่ ASEAN 

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ๘ อำเภอ, การแสดงและสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน, การแสดงและสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, นิทรรศการภาพถ่าย จากชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี, การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนยลวิถี และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, กิจกรรม DIY จากกลุ่มลูกหว้า, การสาธิตทำอาหารสร้างสรรค์ นิทรรศการผ้าอัตลักษณ์ของเพชรบุรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นิทรรศการ มสธ. และ พมจ.กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองเพชรบุรี, ตลาดวัฒนธรรม, ตลาดอิ่มสุข, การแสดงดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัย, หนังกลางแปลง, จุดถ่ายภาพ จุดเช็คอิน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร จากศิลปินช่างมากมาย อาทิ งานปูนปั้น โดย นางบุญเจือน เอมโอษฐ, งานจำหลักหนังใหญ่ โดย นายมนู เนตรสุวรรณ์, งานฉลุฝังลายไม้มูก โดย นายนิยม ราชเจริญ,งานแกะสลักไม้ โดย นายธนรัตน์ เกตุชู, งานตอกกระดาษ โดย นายพิทยา ศิลปะศร, งานลงรักปิดทองประดับกระจก โดย นายวิเชียร เถาพันธุ์, งานเขียนลายรดน้ำ โดย นายธานินทร์ ชื่นใจ, งานจิตรกรรม โดย นายพิพัฒน์ พึ่งแตง, งานปั้นหัวโขน โดย.ส.โชติกา เนตรสุวรรณ์, งานปั้นหัวสัตว์ โดย.ส.เฮือน เครือมา, งานทำทอง โดย.ส.สิริลักษณ์ศรีทองคำ, งานแทงหยวก โดย นายวิริยะ สุสุทธิ, งานผ้าลายอย่าง โดย นายธนิต พุ่มไสว, งานปั้นดินเผา โดยนายอเนก อยู่สนาน, งานจิตรกรรม CPOT โดย นายหิรัณยากร พูลศักดิ์, งานประดิษฐ์หนัง โดย นายวิชาญ บุญยืนและงานประติมากรรมลอยตัว โดย นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ นายเนืองนิมมานต์ สหัสสพาศน์  น.ส.ชลธิชาเบียดกระสินธุ์ และนายภิญโญ พูลเกิด

วันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคมนี้ ห้ามพลาด กิจกรรม “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์”ที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
โทร. ๐๓๒-๔๒๔๓๒๔ หรือ ๐๘๑-๘๗๔๕๐๘๙.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!