วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ นำบัณฑิตจบใหม่ ประกอบพิธีน้อมอาศิรวาท ถวายบังคมลา เทิดพระบารมี รัชกาลที่ 4

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ นำบัณฑิตจบใหม่

ประกอบพิธีน้อมอาศิรวาท ถวายบังคมลา เทิดพระบารมี รัชกาลที่ 4

          เมื่อ 08.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อ.เมืองเพชรบุรี ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีน้อมอาศิรวาท ถวายบังคมลา เทิดพระบารมีพระจอมเกล้า จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี น.ส.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณาจารย์ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาร่วมพิธีกว่า 80 คน

          น.ส.กนกภรณ์ กล่าวว่า พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้ตระหนักและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับ ณ พระนครคีรี ขึ้น นอกจากนี้เมื่อครั้นมีการก่อสร้าง” วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ” คณะผู้บริหารได้ทูลเกล้าฯขอพระราชทานนามสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน พระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นชื่อวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี และยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อวิทยาลัยฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 ด้วย

          อนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 28 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ที่ 2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 25 ไร่ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 200 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2530 ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2532 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษา รวมถึงบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีใจบริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก ที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,557 คน และในปีการศึกษา 2560 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 26 มีจำนวนทั้งสิ้น 88 คน

http://https://www.youtube.com/watch?v=Hm-RICeP-_o&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!