ศรีสะเกษเกมส์เริ่ม ๕-๒๕ มี.ค. ๖๕

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดศรีสะเกษ นักกีฬา ๑๐ ชนิดกีฬา จากจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันมี ๑. ฟุตบอลชาย
๒. เทควันโด ๓. ปันจักสีลัต ๔. ว่ายน้ำ ๕. เปตอง ๖. แฮนด์บอลชาย

๗. รักบี้ฟุตบอลหญิง ๗ คน ๘. ตะกร้อลอดห่วงชาย-หญิง
๙. วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ๑๐. ยิงปืนรณยุทธ

กีฬาหลายชนิดได้มีการจับสลากแบ่งสายแล้ว มี

ฟุตบอลชาย สาย ก ๑. พิษณุโลก ๒. สุรินทร์ ๓. พะเยา สาย ข ๑.เพชรบุรี ๒. สมุทรสงคราม ๓. ขอนแก่น สาย ค ๑. ศรีสะเกษ ๒. ภูเก็ต
๓. แพร่ สาย ง ๑. นนทบุรี ๒ พัทลุง ๓ กาญจนบุรี

ตะกร้อลอดห่วงไทยชาย

สาย A ๑. ตาก ๒. ภูเก็ต ๓. ชลบุรี สาย B ๑. กรุงเทพมหานคร
๒. นครราชสีมา ๓. เพชรบุรี  สาย C ๑. สงขลา ๒. ปทุมธานี
๓. ชัยภูมิ  สาย D ๑. แม่ฮ่องสอน ๒. พัทลุง ๓. กาญจนบุรี

ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง

สาย A ๑. แม่ฮ่องสอน ๒. ชัยภูมิ ๓. ศรีสะเกษ สาย B ๑. อุดรธานี ๒. ปราจีนบุรี ๓. เพชรบูรณ์  สาย C ๑. นครพนม ๒. ตรัง ๓. ราชบุรี  สาย D ๑. พัทลุง ๒. เพชรบุรี ๓. กรุงเทพมหานคร

รักบี้ฟุตบอลหญิง ๗ คน

สาย A ๑. น่าน ๒. สุรินทร์ ๓. ร้รอยเอ็ด สาย B ๑. เพชรบุรี
๒. บุรีรัมย์ ๓. พิษณุโลก  สาย C ๑. กรุงเทพมหานคร ๒. นครราชสีมา ๓. นราธิวาส  สาย D ๑. ปทุมธานี ๒. มหาสารคาม ๓. สุราษฎร์ธานี

วอลเลย์บอลชายหาดหญิง

สาย A ๑. นครศรีธรรมราช ๒. กำแพงเพชร ๓. ร้อยเอ็ด ๑ เพชรบุรี ๒
สาย B
๑. กรุงเทพมหานคร ๒. เพชรบุรี ๑ แม่ฮ่องสอน ๑ สงขลา ๑
สาย C ๑. ชัยนาท ๒. แม่ฮ่องสอน ๒ ร้อยเอ็ด ๒ กรุงเทพมหานคร ๑

สาย D ๑. ศรีสะเกษ ๒ .เลย ๓. นนทบุรี ๔.ยะลา

เปตอง

ประเภททีมชาย สาย A ๑. ร้อยเอ็ด ๒.ภูเก็ต ๓. ตราด ๔. นครราชสีมา
๕. ศรีสะเกษ ๖. พิจิตร

สาย B ๑. แพร่ ๒. นครสวรรค์ ๓. นนทบุรี ๔. เพชรบุรี ๕. ชุมพร

ประเภท SHOOTING ชาย ๑. นครศรีธรรมราช ๒. เชียงใหม่
๓. ปราจีนบุรี ๔. นครราชสีมา ๕. ร้อยเอ็ด ๖. น่าน ๗. เพชรบุรี
๘. ศรีสะเกษ ๙. ชุมพร ๑๐. นนทบุรี ๑๑. ลพบุรี ๑๒. ภูเก็ต ๑๓. พัทลุง ๑๔. สิงห์บุรี ๑๕. อุบลราชธานี ๑๖. แพร่ ๑๗. นครสวรรค์ ๑๘. ตราด ๑๙. ศรีสะเกษ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!