ศาลรัฐธรรมนูญให้ลุงตู่พักสัญญาณเลือกตั้งเมืองเพชร

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ๕ ต่อ ๔ ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย เป็นเรื่องที่ใหญ่ของบ้านเมืองไทยในขณะนี้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเป็นการตัดสินว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินมาครบ ๘ ปี สิ้นสุดตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ เนื่องจากนายกลุงตู่ดำรงตำแหน่งสมัยแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่รัฐธรรมนูญเพิ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายกลุงตู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะให้นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา ๘ ปี หรือนับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ เป็นโจทย์ทางกฎหมายและเป็นบรรทัดฐานของแผ่นดิน กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรต้องปฏิบัติ คำสั่งให้ลุงตู่ไปพักผ่อนรอฟังผลจึงเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก

ปัญหาทางกฎหมายต้องเคลียร์ให้ชัดเจน ประเด็นการตัดสินจึงมีแค่นับการครบ ๘ ปี รวมตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกด้วยหรือไม่ รัฐธรรมนูญมีผลบังคับย้อนหลังไปก่อนที่จะมีการประกาศได้หรือไม่ ถ้าย้อนหลังไปนับปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกได้ ก็จะทำให้เกิดประเด็นกฎหมายตามมามหาศาลเนื่องจากจะทำให้อ้างการย้อนหลังการประกาศของรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด เหตุการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็จะถูกอ้างการดำเนินการย้อนหลังได้ทั้งหมด ใครที่ถูกแต่งตั้งและทำงานหลังรัฐธรรมนูญและทำผิดเงื่อนไขใหม่ในรัฐธรรมนูญก็จะถูกฟ้องย้อนหลังได้ก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ทำได้หรือไม่ ล้วนเป็นประเด็นที่จะเกิดขึ้นต่อไปทั้งสิ้น ถ้าจะนับการตัดสิน ระยะเวลาดำรงตำแหน่งเริ่มนับหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ก็จะถือว่าการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระ ๘ ปี นายกรัฐมนตรี ก็จะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ลุงตู่จะกลับมาหรือไม่กลับมาประเทศไทยก็เดินหน้าต่อไป ประเทศไทยไม่รอลุงตู่อยู่แล้ว

ความเด็ดขาดของศาสรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยเลื่องชื่อลือชาเป็นยิ่งนัก นายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่กระทำการ
อันประมาทพลาดพลั้ง มีอันเป็นไปด้วยการฆ่าตัดตอนทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เสมอ นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ทาง
การเมืองไทยแต่เป็นสิ่งเดียวที่สร้างสมดุลในการบริหารประเทศ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถูกแบ่งเป็นสามอำนาจอำนาจบริหารเป็นของคณะรัฐมนตรี อำนาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา อำนาจตุลาการเป็นของศาล ถ่วงดุลอำนาจกันมาตลอด ๙๐ ปีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มมีมาไม่กี่สิบปีแต่มีบทบาทสะท้านสะเทือนแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถูกตัดสินถอดถอน
มาแล้วทั้ง นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และมาพักการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คนเมืองเพชรย่อมรู้ว่านี่คือสัญญาณการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง คนเมืองเพชรผ่านประสบการณ์เหล่านี้ มานานหลายสิบปีเห็นปี่กลองเลือกตั้งดังก้องมาแต่ไกลคอการเมืองสภากาแฟเมืองเพชรเริ่มคึกคัก ถ้านายกรัฐมนตรีถูกตัดสินว่าอยู่ครบแปดปีไม่ว่าเหตุผลใดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่ก็คงใกล้จะมาถึง คนเพชรพร้อมเสมอกับการเสนอตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนแห่งเมืองเพชรเหมือนที่ผ่านมาโดยตลอด ความสงบจบที่ลุงตู่อาจกำลังจะจบลงในเวลาอันใกล้ ความวุ่นวายเมื่อไม่มีลุงตู่อาจกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งธรรมดา นายกรัฐมนตรีถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าถูกปลดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจถูกตัดสินใจให้กลับมาทำหน้าที่ต่อไปหรือให้หมดวาระไปก็ได้ ไม้ล้มข้ามได้ คนล่มอย่าข้ามรอเวลาตัดสินสุดท้าย คนเมืองเพชรจะได้รู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!