ศึกษาธิการจังหวัด

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ถึงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดเทอมวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยในส่วนของ จ.เพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เตรียมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 11วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครูและนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นจากเหตุการณ์ร่วมสมัยจัดการเรียนรู้ของจริง ประสบการณ์จริง เพื่อทำให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องไม่หยุดชะงักลง ซึ่ง ศธ.จะจัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวโดยอาจเริ่มจากประเด็นการเรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์โควิดเป็นลำดับแรกระยะที่สอง ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป จะเป็นการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-site คือเรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค., On-air คือเรียนผ่านการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV, On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ , On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน และในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนที่โรงเรียนหรือ On-site ดังนั้นทุกหน่วยงานทางการศึกษานักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท

                โดยการจัดกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการให้คะแนนผ่านไม่ผ่าน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญและขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเว็บไซด์ “ครูพร้อม” เพื่อเป็นคลังกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตสำหรับครู-นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรมซึ่งมีข้อมูลทั้งของ สพ-สช.-สำนักงาน กศน-สอศ. แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดหมู่ตามความสนใจ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง ส่วนกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ ศบค.จังหวัด ซึ่งคิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ร่วมสมัย สิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

                สำหรับการระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม นายสมสันต์กล่าวว่าได้มีมาตรการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตาม เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน ควรจัดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ ศธ.ได้ให้ความสำคัญครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจได้รับเชื้อโควิด-19 จึงพยายามผลักดันให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกสังกัด ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเปิดภาคเรียนเนื่องจากครูต้องใกล้ชิดกับนักเรียนจำนวนมาก และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่จะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิดได้ระดับหนึ่งอีกทั้งยังให้ความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการดังกล่าวให้ ศบค. ชุดเล็กพิจารณา และผ่านการเห็นชอบแล้ว ดังนั้นคุณครูทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธการฉีดวัคซีนได้

                “สำหรับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการฉีดก่อนวันที่ 1 มิ.ย. นี้ แน่นอน เนื่องจากขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังรวบรวมรายชื่อครูทุกอำเภอ ทุกสังกัด ส่งให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรวัคซีนให้ครูทั้ง 6 แสนกว่าคน เพื่อพร้อมสำหรับการทยอยฉีดให้คุณครูโดยให้ความสำคัญกับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นอันดับแรกก่อน สำหรับสถานที่คงต้องวางแผนร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งว่าจะได้รับการฉีดวันใด เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกฝ่ายมากที่สุด”

                ผู้สื่อข่าวถามว่า หากการเปิดเทอมจำเป็นต้องเลื่อนออกไปจากวันที่ 1 มิ.ย. นี้ จะจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า คงจะต้องจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของบริบท ของแต่ละโรงเรียนตามรูปแบบ 5 รูปแบบดังกล่าวมาข้างต้น คือ On-site, On-air, On-demand, On-lineและ On-hand

                “ผมขอเรียนไปถึงผู้บริหารและครูในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านว่า เนื่องจากไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการรีบไปฉีดวัคซีน เมื่อฉีดครบทั้ง 2 เข็มแล้ว จึงจะมีภูมิป้องกันโรคได้ คุณครูเป็นด่านแรกที่จะต้องพบเจอนักเรียน การฉีดวัคซีนจึงเหมือนเป็นหลักประกันว่าคุณครูทุกคนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผมจึงขอความร่วมมือให้คุณครูทุกท่าน ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ นอกจากป้องกันตัวเอง ยังป้องกันไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลที่ท่านรักและเกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการช่วยยับยั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคได้ด้วย” นายสมสันต์กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!