ศูนย์พักคอย โควิด-19 อบต.ธงชัย นำร่อง

                สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไปในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุเกินกว่า 20,000 ราย ติดต่อกันหลายวัน ทำให้โรงพยาบาลไม่มีสถานที่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดมาตรการระบบการรักษา โดยให้ผู้ป่วยตามระดับอาการเข้ารักษาหรือกักตัวดูอาการตามสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้มี “โรงพยาบาลสนาม” สำหรับกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย, “Hospitel” ที่ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง, “ศูนย์แยกกักในชุมชน” หรือ “ศูนย์พักคอย” (Community Isolation) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการที่ไม่สะดวกกักตัวที่บ้าน หรือผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนาเดิม

                เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรงจำนวนมากในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภายใต้การนำของนายประหยัด  แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลธงชัย จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation)” สำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ธงชัยที่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาหลวงเพื่อช่วยรองรับผู้ป่วยซึ่งมีภูมิลำเนา ต.ธงชัย ที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เพื่อแบ่งเบา อำนวยความสะดวก และกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัดโดยนับเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งแรกที่มีการนำร่องจัดศูนย์พักคอยในระดับตำบล

                นายประหยัด เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ ต.ธงชัยมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสม (ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2564) จำนวน 41 ราย ประกอบกับเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ศบค. ได้ประกาศให้ จ.เพชรบุรีเป็น 1 ใน 29 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ส่งผลให้มีประชาชนชาวตำบลธงชัยที่ทำงานในกรุงเทพฯและจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องการเดินทางกลับมากักตัวรักษาในภูมิลำเนา ต้องการสถานที่พักคอยระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ด้วยเหตุผลดังกล่าว อบต.ธงชัย จึงได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตำบลธงชัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ภาคประชาชน  ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุติดตาม และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงของการระบาดจัดหาสถานที่รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังและเห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายสินค้าและบริการภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหลวง จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยประจำ ต.ธงชัย ซึ่งขณะนี้ได้ปิดการท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวงเป็นการชั่วคราว เปิดเป็นศูนย์พักคอยประจำตำบลธงชัย

                ศูนย์พักคอยประจำตำบลธงชัยแห่งนี้ใช้พื้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารจำหน่ายสินค้าและบริการภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหลวง ตั้งอยู่ส่วนบนเขา บริเวณใจกลางเขาหลวง ห่างจากชุมชน ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็นศูนย์ประสานงานและบริการจัดการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ห้องพักผู้พบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 อาคาร แบ่งแยกผู้ชายและผู้หญิง ห้องพักผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และอาคารสุดท้ายเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่รอกลับบ้าน โดยทั้ง 3 อาคาร สามารถรองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รอการส่งตัวไปโรงพยาบาล กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษารอกลับบ้าน รวมจำนวนประมาณ 90–100 คน โดยมีการบริหารจัดการ การตรวจดูอาการ จากบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.พระจอมเกล้าฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธงชัย และ อสม. มีการบริหารจัดการด้านขยะติดเชื้อ และ
การควบคุมสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ตามหลักสาธารณสุข และอำนวยความสะดวก จัดระเบียบ โดยผู้นำชุมชน
เจ้าหน้าที่ อพปร. และ อบต.ธงชัย นอกจากนี้หากมีเหตุจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน มีการจัดชุดเฉพาะกิจในการนำส่ง และประสานแพทย์ รพ.พระจอมเกล้าฯ ด้วย

                “สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจและสัญญากับชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนการจัดตั้งศูนย์ฯ อบต. ผมได้ชี้แจงผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านให้ทราบถึงความจำเป็นและทำข้อตกลงว่าผู้ที่จะเข้ามาพักที่ศูนย์พักคอยเขาหลวงนั้นจะต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลธงชัยเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือชาวตำบลธงชัยที่ต้องการสถานที่พักคอย หรือกักตัวรอผลการตรวจเชื้อ และไม่เปิดรับผู้ติดเชื้อจากพื้นที่อื่น การจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้จึงก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากชาวตำบลธงชัยโดยรวม ทั้งนี้ อบต.ธงชัย ยินดีเผยแพร่และเป็นต้นแบบรูปแบบวิธีการบริหารจัดการในการตั้งศูนย์พักคอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จัดตั้งในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสามารถแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์”

                นายประหยัดกล่าวต่อไปว่าขณะนี้มีองค์กรท้องถิ่นหลายแห่งได้มาศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยของ อบต.ธงชัย บนเขาหลวง เช่น เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.บ้านกุ่ม และอีกหลายแห่ง ซึ่งการจะจัดทำเป็นศูนย์พักคอยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก่อนเพื่อจะเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งตนได้แนะนำองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มาดูงานถึงขั้นตอนการขออนุญาตแล้ว

                ชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อบต.ธงชัย และต้องการสถานที่พักคอยหรือกักตัวรอผลการตรวจเชื้อ สามารถแจ้งความต้องการมาได้ที่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.ธงชัย หรือที่ อบต.ธงชัย โทร. 032-780243 มีรถบริการรับส่งให้แก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!