สกสค.เพชรบุรี จัดโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วย-ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์
ผอ.สกสค.เพชรบุรี

นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้จัดทำ โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติงาน หรือสาเหตุจากการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพไม่มีผู้ดูแล ทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพและความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั้งที่อยู่ในประจำการและนอกประจำการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความสุข โดยมีสำนักงาน สกสค. จังหวัด เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน สกสค. ทุกจังหวัดดำเนินโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้บริการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ผอ.ไตรรงค์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการ “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้อนุมัติงบประมาณมาให้ โดยประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ และ กรรมการสาขาสมาคม ครูอาวุธประจำจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่เจ็บป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้มีการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่าอยู่ในระดับการช่วยเหลือระดับใด สำรวจข้อมูลครูที่เจ็บป่วย และความต้องการ เพื่อที่จะจัดซื้อสิ่งของตามความต้องการให้กับครูที่ป่วยเบื้องต้นรายละไม่เกิน 3,000 บาท รวมถึงมีการสรรหาและคัดเลือกครูที่มีจิตสาธารณะเป็นอาสาสมัครดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

“ในปี 2564 นี้ ทาง สกสค.เพชรบุรี ได้ทำการสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการที่มีอาการเจ็บป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามหลักเกณฑ์จำนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชราภาพ มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บางรายมีอาการหลงลืม อัลไซเมอร์ บางรายพิการทางสายตา มองไม่เห็น บางรายเป็นโรคมะเร็งลำไส้ โรคหัวใจ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากครูแต่ละท่านมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมือน ทางคณะทำงานจึงได้สำรวจความต้องการเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดซื้อสิ่งของเพื่อไปเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เจ็บป่วยรายละไม่เกิน 3,000 บาท โดยขอการสนับสนุนจากครูจิตอาสามารับสิ่งของเดินทางไปมอบให้ในแต่ละพื้นที่ ผลการดำเนินงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เป็นที่พึงพอใจของครูและญาติที่เป็นผู้ดูแล ต้องการให้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง” นายไตรรงค์ ผอ.สกสค.เพชรบุรี กล่าว

โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปนานหลายปีแล้ว แต่กำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูนอกประจำการ ข้าราชการบำนาญที่มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกไปเยี่ยมเยียนดูแลครูที่ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ถือว่าเป็นสะพานบุญในการส่งต่อความสุขทั้งครูผู้ให้และครูผู้รับ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!