สนง.คลังจังหวัดเพชรบุรี ปรับโฉมใหม่ !! พัฒนาเครื่องมือ สถานที่ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานราชการ

สนง.คลังจังหวัดเพชรบุรี ปรับโฉมใหม่ !! พัฒนาเครื่องมือ สถานที่

เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานราชการ


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี(ปรับปรุง) ตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีน.ส.อารี กลิ่นทอง คลังเขต 7 เพชรบุรี น.ส.วิไลพร เอื้ออวยพร สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ คลังจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นางสุภาพร เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดขึ้น ตามนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจงานของกรมบัญชีกลางที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพิ่มศักยภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

          นางสุภาพร กล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมบัญชีกลางปฏิบัติภารกิจในส่วนภูมิภาค ดำเนินการพัฒนาปรังปรุงสำนักงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร, ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ, ด้านการพัฒนาสถานที่และเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

          โดยภายในงาน มีการประกอบพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ พระวิสุทธิวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ได้ทำการเจิมประตูสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ พร้อมเยี่ยมชมภายในสำนักงานด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=wSeHSwRhpkU&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!