สนง.ทสจ.เพชรบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ชุมชนและโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561

สนง.ทสจ.เพชรบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ชุมชนและโรงเรียน

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2561


          เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ชุมชนและโรงเรียนจำนวน 13 ราย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.อ.พงสวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก นายนิพล ไชยสาลี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นายนิพล เปิดเผยว่า ปริมาณขยะในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วัฒนธรรมและสังคม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561 ขึ้น โดยสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดขยะทุกรูปแบบ และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนสร้างวินัยและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

          นายนิพล กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาชุมชน และโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 1 คน แต่ไม่เกิน 500 คน, กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 501 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน, กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส, กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

          นายนิพล กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทชุมชนขนาด M, โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทกลุ่ม Aโรงเรียนระดับประถมศึกษา , โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

          ” นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด, โรงเรียนพุตุม ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด, โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาด, โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี, โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม, โรงเรียนบ้านแหลม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม, โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน, โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง, โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อยและโรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ทั้งนี้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เข้าแข่งขันในระดับภาคในโอกาสต่อไป ” นายนิพลกล่าว

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!