สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดโครงการโรงเรียนแห่งความสุข

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 123 โรงเรียนใน 4 อำเภอ

นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนแห่งความสุข” เพื่อยกระดับคุณภาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านครู ด้านผู้เรียน และด้านผู้บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผู้บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนแห่งความสุขเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของโรงเรียน และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและบุคคลทั่วไป ขณะที่ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากร นักเรียน ชุมชน สนับสนุนนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เน้นการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีการบริหารจัดการให้ความสุขเกิดขึ้นในโรงเรียน

สำหรับดำเนินการโดยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการในรูปแบบกระบวนการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนแห่งความสุข มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจง ทำความเข้าใจกับทุกโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านครู ด้านผู้เรียน และด้านผู้บริหาร 2) โรงเรียนพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแห่งความสุข โดยใช้ PHET2 Model ดำเนินการทุกองค์ประกอบ และโรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 3) โรงเรียนรับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับสำนักงานเขต ตามเกณฑ์การตัดสินทั้ง 4 ด้าน 4) โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

            “ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทาง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนแห่งความสุข ทั้ง 4 ด้านให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 123 โรงเรียนในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ และ อ.แก่งกระจาน โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน พบว่าทั้ง 123 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนแห่งความสุขในระดับยอดเยี่ยมทุกโรงเรียน ถือได้ว่าทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีทั้งด้านกายภาพอาคารสถานที่ ห้องเรียนต่าง ๆ ด้านครู ด้านผู้เรียน และผู้บริหาร เป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนแห่งความสุขครบทุกด้าน” นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 กล่าว.   

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!