สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรีจัดงาน “ยลศิลป์ ถิ่นพริบพรี วิถีไทย”

ตลาดนัดภูมิปัญญา ณ วัดชีว์ประเสริฐ

“นายกปราย” ชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี
“ยลศิลป์ ถิ่นพริบพรี วิถีไทย” จัดโดย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมประจำตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย นำเสนอภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นของดีเมืองเพชรบุรี ศิลปะการแสดงชมการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร อิ่มอร่อยกับอาหารคาวหวาน เลือกสินค้าชุมชน ฯลฯ ณ วัดชีว์ประเสริฐ และลานวัฒนธรรมบ้านศิลป์ เรือนบุหรงทองคำ วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดชีว์ประเสริฐ และลานวัฒนธรรมบ้านศิลป์ เรือนบุหรงทองคำ อ.เมืองเพชรบุรี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี นำโดย นางฉวีวรรณ จันทรางกูร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมกับ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เครือข่ายมัคคุเทศก์เพชรบุรี ครูช่างเมืองเพชร ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนและวัดคงคาราม วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานโครงการตลาดนัด
ภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี “ยลศิลป์ ถิ่นพริบพรี วิถีไทย” โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ “นายกปราย” นายก อบจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ประชาชนชาวเพชรบุรี นักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นางฉวีวรรณ จันทรางกูร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า อำเภอเมืองเพชรบุรีมีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาหารพื้นบ้าน งานสกุลช่าง
เมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์ มีการสืบสานและถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สร้างความรักความหวงแหน ความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรีจึงได้จัดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี “ยลศิลป์ ถิ่นพริบพรี วิถีไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้กับวิถีชีวิต ผลงานด้านต่าง ๆ ของภูมิปัญญาในชุมชนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (อบจ.เพชรบุรี) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี กิจกรรมการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี การเสวนาเรื่อง “จิตรกรรมในศาลา สู่มรดกโลกป่าแก่งกระจาน” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ กิจกรรมทอดน่องยลศิลป์ถิ่นพริบพรี วิถีไทย ชมธรรมาสน์วัดชีว์ประเสริฐบนศาลาการเปรียญที่แกะสลักได้งดงาม กราบพระประธาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในอุโบสถ ชมต้นชมพู่ทรงปลูก ศาลาท่าสรง ชมความงดงามของเรือนบุหรงทองคำ เรือนไทยโบราณ เพลิดเพลินกับสินค้าชุมชนของดีเมืองเพชร เลือกซื้ออาหารคาวหวานภายในตลาดอิ่มสุข

การดำเนินงานโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต งานสกุลช่างเมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนเมืองเพชร สร้างรายได้ สร้างความสุข เกิดความสมัครสมานสามัคคีด้วยมิติทางวัฒนธรรม อีกทั้ง
ยังเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกอีกด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!