สมาคมชาวเพชรบุรี

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี เชิญสมาชิกสมาคมชาวเพชรบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี  โดยมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ชุดใหม่ ปีบริหาร ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ในการประชุมวันดังกล่าวด้วย

                ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายยุทธนา หยิมการุณดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรี ต่อเนื่องอีก ๑ สมัยพร้อมมีมติรับรองผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑๙ คน เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีนายชาญชัย พงศ์ภัสสร, นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม, นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย, และนายบุญมา สิริธรังศรี ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ด้านต่าง ๆ, นายประหยัด แสงหิรัญ เป็นนายทะเบียน, นางอารีย์ เสียงพิณทิพย์ เป็นเหรัญญิก และนายเสนาะ ปิ่นทองเป็นเลขานุการสมาคมฯ

                ทั้งนี้นายยุทธนา นายกสมาคมฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในห้วงปี ๒๕๖๕–๒๕๖๗ ดังนี้

                ปี ๒๕๖๕ กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง เพชรบุรี มินิ มาราธอน ครั้งที่ ๒ “มหัศจรรย์แห่งแสง” ในเดือนกรกฎาคม ณ ถ้ำเขาหลวง ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี, โครงการเพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ ๑ มหัศจรรย์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก” ในเดือนธันวาคม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

                ปี ๒๕๖๖ กำหนดจัดโครงการประกวดพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และพระบูชาไทย ครั้งที่ ๒ ในเดือนมีนาคม, โครงการเดิน-วิ่ง เพชรบุรี มินิฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ ๓ “ทะเลแสนงาม ยามรุ่งอรุณ” ในเดือนกรกฎาคม  ณ หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี, โครงการเพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ ๒ “มหัศจรรย์เมืองศิลปะและวัฒนธรรม” ในเดือนธันวาคม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

                ปี ๒๕๖๗ กำหนดจัดโครงการจัดสร้างเหรียญพระเกจิสำคัญเมืองเพชรบุรี (หลวงปู่ฉุย หลวงพ่อทองสุข
และหลวงพ่อแดง) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนใน จ.เพชรบุรีโดยกิจกรรม เดิน-วิ่ง มาราธอน กำหนดวัตถุประสงค์ทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อหารายได้เข้าจังหวัดเพชรบุรี และประชาสัมพันธ์ของดีเมืองเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

                นอกจากนี้ในส่วนโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สมาคมฯ ยังมีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ ๑.โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ จ.เพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือ
ในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข ๒.โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ จ.เพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุขและ ๓.โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา๒๕๖๗ โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ จ.เพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข

                “ผมและกรรมการบริหารฯ  ชุดใหม่จะดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน ใน จ.เพชรบุรี อย่างเต็มที่ต่อไป” นายยุทธนากล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!