สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคต ณ ปราสาท
บัลมอรัล ในสกอตแลนด์ ขณะมีพระชนมพรรษา ๙๖ พรรษา

ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดองค์หนึ่งของโลก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๒-๒๐๒๒ เป็นบุคคลสำคัญของโลกผ่านสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างมากมาย

ผมตั้งใจเขียนถึงพระองค์ ด้วยความระลึกถึงและอาลัยแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เลย แต่มีความรู้สึกดี ๆ ต่อราชวงศ์อังกฤษ และขอถวายสดุดีแต่พระองค์ท่าน

พระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศไทย ๒ ครั้ง ทรงสนิทสนมกับพระราชวงศ์แห่งประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้เกียรติพระองค์เป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลไทยลดธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลา ๓ วัน

พระองค์ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตัดสินใจและปกครองตนเอง สถาบันกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์
แห่งความรุ่งเรืองยาวนานของสหราชอาณาจักร ที่ถูกเชิดชูไว้อย่างภาคภูมิ

สถาบันกษัตริย์อังกฤษ ยืนยาวมานานหลายร้อยปี การปกครองของอังกฤษเป็นต้นแบบประชาธิปไตย มีสภาขุนนางมีสภาผู้แทนราษฎร หลายประเทศยึดเป็นแบบอย่าง

ผมถึงต้องให้การดูแบบอย่าง มีคนบางกลุ่มในประเทศไทยพยายามอย่างชัดเจนที่จะด้อยค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พยายามจะถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เหตุผลกลุ่มล้มเจ้าในไทย ก็จะให้เหตุผลให้ดูอารยประเทศผมดูอารยประเทศอย่างอังกฤษและอีกมากมายก็ล้วนมีสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วจะให้ผมไปร่วมแนวคิดปฏิรูปสถาบัน
ได้อย่างไร

ประเทศยิ่งใหญ่อารยะ ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์แถมกษัตริย์ยังเป็นพระราชินีนาถด้วยซ้ำไป เขายังยกย่อง ดูแลอย่างมั่นคง

ผมเห็นการสืบทอดต่อไป ในพระบรมวงศานุวงศ์ของพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ ๒ ราชวงศ์อังกฤษชัดเจน สืบไปอีกหลายรุ่นเพราะรุ่นลูก รุ่นหลาน ล้วนเป็นผู้ชายทั้งสิ้น ผมคงอยู่ได้เห็นพระเจ้าจอร์จโน่น

พระราชินีที่มีฐานะเป็นกษัตริย์ เป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณกาล การตั้งชื่อกษัตริย์ของอังกฤษก็จะใช้ชื่อเดียวกับพระนามเดิม ๆ ของสมัยก่อน ถ้าใช้ชื่อซ้ำกันก็เรียกเรียงตามลำดับตัวเลข

เมื่อเคยมีพระราชินีนาถ ทรงพระนามเอลิซาเบธมาแล้ว องค์ที่ครองราชย์ต่อมาใช้ชื่อเดียวกันจึงเป็นเอลิซาเบธที่ ๒

เช่นเดียวกับเจ้าฟ้าชายชาร์ล พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ขึ้น

ครองราชสมบัติก็ทรงพระนามว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๓แสดงว่ามีพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้ ๒ องค์ที่ชื่อพระเจ้าชาร์ลส์
มาแล้ว

ผมยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

ประเทศที่เจริญแล้ว ยังคงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อาทิ
อังกฤษ ญี่ปุ่น สเปน สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์เบลเยียม ฯลฯ

ยิ่งกว่านั้นหลายประเทศ ยังคงเป็นเครือจักรภพอังกฤษ และมีกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรเป็นพระประมุข เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ล้วนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ ประเทศไทยมีเอกราช อิสรเสรี มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รักษาบ้านเมือง
เรามาจนถึงทุกวันนี้ จึงควรที่จะกตัญญูรู้คุณแห่งสถาบัน

ผมจึงต้องเขียนถึง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องล้าสมัย ไม่ต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างร่วมสมัยและขอให้รักษาสถานะอันทรงเกียรตินั้นไว้

สถาบันกษัตริย์คงอยู่คู่ชาติไทย สถาบันกษัตริย์คงอยู่คู่กับประเทศอังกฤษ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!