สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานผ้าไตร พิธีสมโภชพระอารามหลวง ชั้นโท วัดคงคารามวรวิหารฯ 13-15 ก.พ.นี้

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานผ้าไตร

พิธีสมโภชพระอารามหลวง ชั้นโท

วัดคงคารามวรวิหารฯ 13-15 ก.พ.นี้

          เมื่อเวลา 14.19 น. วันที่ 13 กุภาพันธ์ 2561 ภายในพระอุโบสถ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ชั้นโท วัดคงคารามวรวิหาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชจักรีวงศ์ ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร คณะสงฆ์ คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณคงรานิธิฯ คณะกรรมการวัดคงคารามวรวิหาร คณะครูโรงเรียนคงราราม ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยกำหนดการพิธีสมโภชพระอารามหลวง ชั้นโท วัดคงคารามวรวิหารฯ ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ จัดให้มีพระสงฆ์จำนวน 100 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และพระปริตรสูตร จากนั้นนายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม อ่านหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ที่ 843 วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ในพิธีสมโภชพระอารามหลวง ณ วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

          ส่วนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 14.19 น. พระสงฆ์ 100 รูป เจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณแก่วัดคงคารามวรวิหาร และในวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 10.09 น. พระสงฆ์จำนวน 133 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระปริตรสูตร เสร็จแล้วผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ

          อนึ่ง วัดคงคารามวรวิหาร เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด แต่ปรากฏตามทำเนียบพระอารามหลวงที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รวบรวมไว้ว่าเป็น พระอารามหลวง พระอารามแรกของจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงยกเงินพระคลังข้างที่จำนวนหมื่นชังกับทองร้อยชั่ง ให้ไว้สำหรับการปฏิสังขรณ์พระอาราม ปัจจุบันมี พระวิสุทธิวรกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!