สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม “หอศิลป์รัตนกันทร” ณ วัดถ้ำแก้ว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตั้งกองทุน 24 มี.ค.นี้

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม “หอศิลป์รัตนกันทร”

ณ วัดถ้ำแก้ว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตั้งกองทุน 24 มี.ค.นี้

   นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการหอศิลป์รัตนกันทร วัดถ้ำแก้ว อ.เมือง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ ที่มีนายอมร แก้วสว่าง อดีตครูดนตรีไทย ร.ร.เซนต์โยเซฟเพชรบุรี ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมฯ ได้ร่วมกับ พระครูสมุห์อำนวย ปภากะโร เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแก้ว ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่โบราณ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งหอศิลป์ขึ้น ณ ศาลาการเปรียญภายในวัดถ้ำแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอศิลป์ มีรายนามดังนี้ อ.แสวง เอี่ยมองค์ นายทองใบ แท่นมณี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ นายปริญญา สุนทรวาทะ นายจำนง ตันติรัตนโอภาส นายอานนท์ โถสกุล นายอมร แก้วสว่าง นายแสนประเสริฐ ปานเนียม นายยุทธ แสงรุ่งเรือง นางจำลอง เทพพานิช นางรวีวรรณ น้อยสำราญ นางนันทวัน อังกินันทน์ น.ส.จินดา กาญจน์กีรติ ดร.จิราพร ทัดพินิจ นางเรไร อ่อนละมูล นางฉวีวรรณ จันทรางกูร นายธนาวุธ เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ นางจินดา แจ่มจันทร์ นายธานินทร์ ชื่นใจ นายสาโรจน์ บุญประเสริฐ นางสมคิด มุ่งลิ้ม นายสุเมธ กรองกำธร นายอุดมเดช เกตุแก้ว

ประธานกรรมการหอศิลป์รัตนกันทร กล่าวอีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามหอศิลป์ที่วัดถ้ำแก้ว ว่า “รัตนกันทร” หมายถึง หอศิลป์แห่งวัดถ้ำแก้ว เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และฝึกสอนทักษะศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้น ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ว่า “การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ” และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ส่งเสริมให้พสกนิกรไทยสนใจและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นไทยไว้ตลอดไว้ และทรงยกย่องศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ เป็นศิลปินแห่งชาติ


          “ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการหอศิลป์รัตนกันทรได้มีความเห็นพ้องต้องกันในรณรงค์จัดหาทุนตั้งเป็น “กองทุนหอศิลป์รัตนกันทร” เพื่อพัฒนาหอศิลป์รัตนกันทรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสมพระเกียรติในชื่อพระราชทาน จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนหอศิลป์รัตนกันทร ในวัน เสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5) เวลา 10.39 น. ณ วัดถ้ำแก้ว อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส มีกำหนดดังนี้ เวลา 08.39 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ อาคารหอศิลป์รัตนกันทร เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.39 น. ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ และเวลา 12.00 น. ผู้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าร่วมรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธี จึงขอเรียนเชิญผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรแขนงต่าง ๆ ได้ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุพจน์ กล่าว.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!