สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

สมาคมชาวเพชรบุรี

ผมได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา
หยิมการุณ
นายกสมาคมชาวเพชรบุรีคนปัจจุบัน ตั้งแต่ขณะรับราชการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์
ให้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเฉพาะที่มีหลักฐานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
รวมถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งสมาคมชาวเพชรบุรี และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณาธิการหนังสือที่ระลึกสวัสดีปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๖ นับว่าเป็นวาระโอกาสที่ดียิ่งหลายประการ อาทิสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรี โดยสมาคมชาวเพชรบุรี
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมของสมาคมชาวเพชรบุรีนั้น เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของสังคม
เมืองเพชรบุรีโดยแท้ ในการนี้ได้นำบทความสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพชรบุรีจากผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบทความของผมที่เคยได้รับมอบหมาย นำมารวบรวมเรื่อง
ที่น่าสนใจไว้ในหนังสือเล่มนี้

ทั้งนี้จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของสมาคม
ชาวเพชรบุรีขึ้นใหม่ ทำให้ทราบดังนี้ ๑. สมาคมชาวเพชรบุรี เดิมชื่อสมาคมสหภูมิเพชรบุรี ๒. สมาคมก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๐ ๓. บุคคลที่ร่วมคิดก่อตั้งสมาคมฯ และผู้ยื่นขอการจัดตั้ง
ได้แก่ นายประมวล ชิตรัตน์ และนายสายหยุด เทพเรณู ๔. นายก
สมาคมฯ คนแรกชื่อ .ต. อรัญ พานิชกุล ๕. เปลี่ยนชื่อสมาคม
สหภูมิเพชรบุรี มาเป็นสมาคมชาวเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑

             หนังสือชื่อ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ สมาคมชาวเพชรบุรี” ผมใช้รูปหม้อบูรณฆฏะหรือหม้อดอก หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ เป็นปกหนังสือ โดยปกหน้าคือ หม้อบูรณฆฏะลายรดน้ำ
พบที่หีบลายรดน้ำ วัดใหญ่สุวรรณาราม ปกหลังคือ หม้อบูรณฆฏะปูนปั้น พบที่หน้าบันศาลาเก๋งจีน หน้าโบสถ์วัดพลับพลาชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมชาวเพชรบุรี โดยนายยุทธนา หยิมการุณ และ
คณะบริหารจะได้มอบหนังสือ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ สมาคมชาวเพชรบุรี”
เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ แด่ท่านผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ชาวเพชรบุรีได้ตามเจตนารมณ์

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!