สะพานข้ามทางรถไฟเมืองเพชร

ผลการประชุมจะประชุมกันต่อไป

แนวคิดทางรถไฟรางคู่ยกระดับข้ามผ่านเมืองเพชร
เป็นข้อเรียกร้องที่มีภายหลัง เมื่อแบบแปลนการสร้าง
ทางรถไฟรางคู่ได้ออกแบบไปแล้วทั่วประเทศ
แนวคิดทางรถไฟรางคู่ยกระดับเป็นการสร้างทางรถไฟแบบลอยฟ้าโดยข้างล่างของทางรถไฟยังมีพื้นที่ใช้งานได้
รถสามารถรอดใต้ทางรถไฟฟ้าได้ พื้นที่ใต้รางรถไฟก็ยัง
สามารถใช้งานได้ ดูเป็นประโยชน์และมีผลกระทบน้อยกว่า
การทำรางรถไฟรางคู่แบบปิดตายสองข้างแล้วทำสะพาน
ข้ามผ่านเชื่อมต่อสองฝั่ง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมรับฟังกลายเป็นการสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปยกระดับ
ทางรถไฟในแบบประชาชนสั่ง แต่ประชาชนไม่ใด้เป็นคน
ให้ตังค์ไปสั่งเขาได้อย่างไง สัญญาณการสร้างทางรถไฟรางคู่
ก็จะหมดในไม่กี่เดือนข้างหน้า เงินที่จะสั่งให้เขาไปยกระดับ
ทางรถไฟต้องใช้สองพันล้านไม่มีซักกะบาท การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถทำทางรถไฟยกระดับตลอดแนวเมืองเพชรได้ เรื่องราวจึงไม่สามารถจบได้ที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย เรื่องก็ต้องไปสู่กระทรวงคมนาคมเพื่อขยายเวลาการก่อสร้างและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
นี่เป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการกันต่อไป

คนเมืองเพชรต้องหาข้อมูลที่จะต้องส่งไปขยายเวลา
การก่อสร้าง ไม่เช่นนั้นการก่อสร้างก็จะต้องเสร็จในไม่กี่เดือน
ข้างหน้าและทางรถไฟทั้งหมดก็จะต้องถูกปิดเส้นทางทั้งสองฝั่ง
รถไฟรางคู่เมืองเพชร มีจุดตัดทางรถไฟ ๑๐ จุด เริ่มมีการสร้าง
ทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว จุดที่ต้องมีทางข้ามได้แก่ ๑. จุดตัด
ดอนคาน ต้องมีสะพานข้าม ๒.จุดตัด จส. ต้องมีสะพานข้าม
๓-๔. จุดลอดสะพานดำสองฝั่งแม่น้ำ (ทำจุดลอดได้) ๕. จุดข้าม
นามอญ ปิดแน่นอน ๖.จุดตัดกุ่มสะแก ต้องมีสะพานข้าม
๗. จุดตัดวัดนาค ๘. จุดตัดท่าหิน ๙. จุดถนนบุปผา ต้องมีสะพานข้าม
๑๐.จุดตัดต้นมะม่วง ต้องมีสะพานข้าม สรุปต้องมีสะพานข้าม
๕ สะพาน แต่ผลการต่อสู้คัดค้านที่จะมีรางรถไฟยกระดับ
ทำให้เกิดปัญหาว่าการก่อสร้างจะดำเนินการไม่ทัน ในที่สุดปัญหา
ก็กลับมาเพราะโครงการกำลังจะสิ้นสุดแต่สะพานข้ามไม่สามารถเกิดได้ทันเวลา รางรถไฟยกระดับก็ทำไม่ได้ ถ้าคิดจะขยายเวลาก่อสร้างก็ต้องเข้าขั้นตอนอีกนับปี สรุปว่าไม่มีอะไรเสร็จ
ทางรถไฟรางคู่เสร็จแน่ แต่ไม่มีสะพานข้ามสำหรับคนเมืองเพชร
คนเมืองเพชรจะไม่ได้ทั้งทางรถไฟยกระดับลอยฟ้าและไม่ได้ทั้งสะพานข้ามทางรถไฟ

สะพานข้ามทางรถไฟจะเป็นสะพานที่มีผลกระทบ
อย่างแน่นอนกับผู้คนเมืองเพชรที่จะมีบ้านเรือนอยู่ข้างจุดที่
สะพานข้ามทางรถไฟจะต้องพาดผ่าน การคิดปรับแก้ไขแบบแปลนทั้งหลายที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีงบประมาณแล้ว อนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ย่อมกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เลิกคิดถึงทางรถไฟรางคู่ยกระดับผ่านเมืองเพชร
ไม่มีใครคิดจะทำให้ ผ่านไปแล้วสามปีข้อสรุปลงตัวไปแล้วว่าทำได้แค่สะพานข้ามทางรถไฟรางคู่เท่านั้น เริ่มคิดถึงความเป็นจริง
ได้แล้วว่าไม่มีใครผลักดันรถไฟ
รางคู่ยกระดับผ่านเมืองเพชรด้วย
งบประมาณนับพันล้านได้ รถไฟรางคู่
จะต้องเสร็จตามแผนงานในไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าไม่เอาสะพานข้ามก็ต้องจะได้เป็นไม้กั้นเสี่ยงตายกันต่อไป เส้นทางในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดจะทำทางข้ามเป็นสะพานทั้งหมด พื้นที่รอบทางรถไฟจะถูกปิดกั้นทำรั้วทั้งหมด ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทำสะพานข้ามในแนวทางเดียวกันทั้งหมด
และจะเสร็จตามกำหนดทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะเมืองเพชร

เราไม่มีทางได้อะไรตามที่เราต้องการได้ทุกอย่าง
ความเดือดร้อนของเราเป็นความเดือดร้อนที่เหมือนกัน
ทั่วประเทศเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านเมืองดีขึ้น
ผลกระทบย่อมมีไปทั่วทุกพื้นที่เมื่อทางรถไฟรางคู่ต้องปิดกั้น
ไม่ให้มีการข้ามทางแบบเดิม ๆ การแก้ปัญหาที่ต้องสร้างสะพานข้ามทางรถไฟทั่วประเทศเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่บรรเทาความเดือดร้อนและต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ที่จะเป็นวิถีในอนาคต ทางรถไฟรางคู่ยกระดับลอยฟ้า
ข้ามตลอดแนวเมืองเพชรเป็นไปไม่ได้ สะพานข้ามทางรถไฟก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะถูกคัดค้าน คนเมืองเพชรจึงต้องปรึกษาหารือประชุมกันต่อไปว่าจะจบเรื่องนี้ที่ตรงไหน จะประชุม
ต่อไปไม่สิ้นสุด จะตกลงกันไม่ได้ซักทีจนต้องจอดรถมองดู
รถไฟรางคู่วิ่งผ่านเมืองเพชรผ่านไม้กั้นทุกวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ล้วนเป็นการตัดสินใจของพวกเรากันเองทั้งนั้น
ตัดสินใจให้จบบนความเป็นจริงที่จะไม่มีรถไฟรางคู่ยกระดับ
และสะพานข้ามทางรถไฟก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายปี
การประชุมจบลงเพียงแค่นี้และเราจะประชุมกันต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!