สืบสานพระราชดำริ “รัชกาลที่ 9” เรียนรู้จากรอยเสด็จเพชรบุรี สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน

สืบสานพระราชดำริ “รัชกาลที่ 9” เรียนรู้จากรอยเสด็จเพชรบุรี

สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน


          เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่จังหวัดเพชรบุรี และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พสกนิกรชาวเพชรบุรี โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และด้อยโอกาสผ่านทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครือข่ายสืบสานรอยเสด็จฯ เพชรบุรี นำโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา

          นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ภาคีเครือข่าย “บวร” ตามแนวทางพระราชดำริรัชกาลที่ 9 คือ บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ จำนวน 11 หน่วยงานหลัก นำโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีได้เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ เพชรบุรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนร่วมสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในแผ่นดินเพชรบุรีสมดังพระราชปณิธาน

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ เพชรบุรี พ.ศ. 2489 – 2558 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๒) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ วัดเขาพระ โดย วัดเขาพระ อ.เขาย้อย และ มรภ.เพชรบุรี3) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ร.ร.บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน โดยเครือข่าย ทสม. และชุมชนบ้านสองพี่น้อง 4) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ชุมชนบ้านหุบกะพง และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ร.ร.บ้านหุบกะพง และ ร.ร.บ้านป่าเด็ง 5) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ วัด วัง โดย ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 6) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ โดย ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ 7) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ บูรพกษัตริย์ สู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 8) เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ “ข้าว เล่าเรื่อง” โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 9) สืบสานตามรอยเสด็จฯ สู่การเรียนรู้ โดย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10) พระอัจฉริยะภาพด้านงานช่างและการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ครบทั้ง 11 ฐานจะได้รับแจกกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเป็นที่ระลึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การสวดมนต์ เจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะของพระราชา “ทศพิธราชธรรม” โดย วัดเขาพระ กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เรียนฟรี โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี การจำหน่ายสินค้าชุมชนแบบพอเพียง สำหรับวัน เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายบังคม และขับร้องเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” บริเวณสนามฟุตบอลหน้าตึกอุรุพงษ์ พิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดตามรอยเสด็จฯ การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคง” โดย พลตรีวรวุธ แสงทอง รองเสนาธิการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รวมถึงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2561 ณ วัดเขาพระ อ.เขาย้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

          “ในโอกาสครบรอบปีที่ 2 แห่งการเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการพระราชดำริ และพระราชกรณียของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และสร้างความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดของชาวเมืองเพชรบุรีสืบไป” นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวในท้ายที่สุด.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!