หนังสือดีเมืองเพชร

ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ก้มหน้าอ่านแต่ข้อความสั้น ๆ จากโทรศัพท์มือถือนี้ ผู้เขียนขอย้อนไปชื่นชมหนังสือเป็นชุด ๙ เล่ม ซึ่ง ดี สวย เนื้อหาน่าอ่าน และน่าสะสม สักหน่อยนะครับ
ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในยุคที่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นอธิการบดี ได้ลงมือจัดทำหนังสือชุด “พื้นภูมิเพชรบุรี” อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพชรบุรี โดยแบ่งเป็น ๙ เล่ม นับเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเพชรบุรีอย่างลึกซึ้ง … มากกว่าหนังสือ “สมุดเพชรบุรี” ที่ทางจังหวัดเพชรบุรี เคยให้ครู อาจารย์ และนักวิชาการ ช่วยกันเขียนแล้วจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ (ผู้เขียนเอง ได้ร่วมเขียน “สมุดเพชรบุรี” ด้วย และได้หนังสือนี้มาเป็นค่าเหนื่อยอยู่ ๔ เล่ม แต่แล้วก็ถูกหยิบยืมไปทีละเล่ม และไม่ได้คืน – ปัจจุบันจึงไม่เหลือเป็นสมบัติส่วนตัวเลย)
สำหรับ “พื้นภูมิเพชรบุรี” นับแต่เห็นครั้งแรก เราก็ต้องรู้สึกแล้วว่า ไม่ใช่หนังสือธรรมดา – – แน่นอนล่ะ ต้องไม่ใช่หนังสือธรรมดา เพราะเขาจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่เอาเข้าจริง กว่าจะติดตามทวงถามต้นฉบับมาได้ จากนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย … ซึ่งยากมาก รวมทั้งกว่าจะตกลงกันได้ เรื่องการพิมพ์และรูปเล่ม ก็มาได้พิมพ์จริง ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙! เนื้อหา ๙ เล่มของชุด “พื้นภูมิเพชรบุรี” นั้นคือ
เล่มที่ ๑ ภูมิปรัชญา ภูมิบารมี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาการทรงงาน โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการตามพระราชดำริ และงานแนวทางนี้ ซึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
เล่มที่ ๒ ภูมิลักษณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพชรบุรี ในแง่ อาณาเขต ธรณีวิทยาและภูมิประเทศภูมิอากาศ ทรัพยากร แหล่งธรรมชาติและการท่องเที่ยว พระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
เล่มที่ ๓ ภูมิประวัติ เกี่ยวกับ เพชรบุรีก่อนสมัยอยุธยา เพชรบุรีในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา สังคมและการปกครอง สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เขาย้อย เพชรบุรีผ่านสายตาชาวตะวันตก ลำน้ำลำคลอง
เล่มที่ ๔ ภูมิประชา ประกอบด้วยเรื่อง หลากชนหลายชาติ (พันธุ์) ในเมืองเพชรบุรี ข้อมูลประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ ภาษาและวรรณกรรมเพชรบุรี
เล่มที่ ๕ ภูมิปัญญา เป็นเรื่องของ ประเพณีและองค์กรสำคัญภาคประชาชน มหรสพและการละเล่น อาหารท้องถิ่น คติความเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ และงานสืบสานภูมิปัญญาโบราณ
เล่มที่ ๖ ภูมิพลัง มีเรื่องเกี่ยวกับ เจ้าจอมเมืองเพชร เจ้าเมืองเพชร พระดีเมืองเพชรนักวิชาการ สกุลช่างเมืองเพชร และผู้มีคุณูปการ
เล่มที่ ๗ ภูมิศิลปกรรม เนื้อหาประกอบด้วย ศิลปะไทยดั้งเดิมเมืองเพชร ศิลปกรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร ช่างเมืองเพชร ศิลปกรรม พื้นบ้านเมืองเพชร ศิลปกรรมร่วมสมัยเมืองเพชร
เล่มที่ ๘ ภูมิสถาน กล่าวถึงเรื่อง ก่อนเป็นเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี มรดกพุทธศิลป์ถิ่นเมืองเพชร พระมหากรุณาธิคุณแห่งราชจักรีวงศ์ต่อเมืองเพชรบุรี
เล่มที่ ๙ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเพชร กล่าวถึง
เรื่อง อิทธิพลของภูมิทัศน์ต่อวัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมือง เพลงพื้นบ้าน และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการกินอยู่ พราหมณ์สมอพลือ หนังสือชุดนี้ พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีเยี่ยม มีกล่องตั้งเปิดข้างลายงดงาม เมื่อวางเรียงตามลำดับเล่มเข้ากล่อง ลายที่สันจะเรียงกันเป็นเลข ๙ ไทยพอดี มีเพียง ๑,๐๐๐ ชุด ไม่ขายและไม่มีแจกแล้ว ต้องไปหาอ่านตามห้องสมุด.
ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและเขียนอยู่บ้าง แต่ที่นำเสนอนี้ไม่ใช่เพราะเหตุนั้น แต่เพราะเห็นว่ามี “คุณ” เหลือคณาและมี “ค่า” จริง ๆ
วันนี้ กำเงินสด ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ไปที่ผู้จัดทำ คือราชภัฏเพชรบุรี ก็หาซื้อไม่ได้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!