หลักสูตรสมรรถนะ

ท่ามกลางปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดที่ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายดังที่ทราบกัน ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของประเทศ ก็ต้องมีการพัฒนาไปตามกระแสของโลก และแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเล็ก ๆ อย่างเคนย่า ลิทัวเนีย หรือประเทศมหาอำนาจเช่นในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพผู้เรียนเช่นเดียวกัน

          หลังรัฐประหารในบ้านเราก็มีการจัดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีคณะกรรมการดำเนินการต่อเนื่องมา มีข้อเสนอให้ดำเนินการทั้งหมด 12 ข้อ และข้อเสนอข้อที่ 12 คือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรสมรรถนะ

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่า หลักสูตรมาตรฐาน (Standard-Based-Curriculum) หลักการคือกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดย่อย ๆ จำนวนมาก ปัญหาที่หลังจากใช้มาสิบปีก็คือ ผู้สอนเกรงว่านักเรียนจะไม่บรรลุมาตรฐานจึงสอนเนื้อหาและวัดผลตามตัวชี้วัด ไม่ได้วัดผลให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนที่ควรจะมี คือการวัดผลการปฏิบัติ

          หลักสูตรสมรรถนะ(Competency-Based-Curriculum) หลักการคือผู้เรียนควรจะต้องมีสมรรถนะดังนี้คือ ความรู้ ทักษะ คุณค่าเจตคติ ข้อเสนอกรอบสมรรถนะหลักของคณะกรรมการข้อ 12 ที่กล่าว ข้างต้นมี 10 ประการ คือ 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 7. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 10. การเป็นพลเมืองตื่นรู้ ที่มีสำนึกสากล

          กรรมการร่างหลักสูตรได้สรุปจากข้อเสนอเป็นสมรรถนะหลัก ในระยะแรก 5 สมรรถนะคือ 1. การจัดการตนเอง 2. การสื่อสาร 3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 4. การคิดขั้นสูง 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

          ล่าสุดจากการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ 12 สิงหาคม 2564 ว่าจะมีการนำร่องใช้หลักสูตรในปี 2565 ใช้ในระดับประถมปี 2566 และมัธยม 2567 สมรรถนะคือ ความรู้ ทักษะ คุณค่า เจตคติ โดยปรับให้มีสมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะคือ 1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ 3. การสื่อสารด้วยภาษา 4. การจัดการและทำงานเป็นทีม 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

                การเปลี่ยนหนังสือเรียน และเปลี่ยนการวัดผลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างแน่นอน สมรรถนะที่ผู้เรียนเกิดขึ้นไม่สามารถวัดได้ด้วยข้อสอบเพียงอย่างเดียวหรือการสอบอาจวัดไม่ได้เลย การวัดผลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ พร้อมกับปรับกระบวนการสอนอย่างมากมาย หลักสูตรไม่ว่าหลักสูตรใด จะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการแปลงหลักสูตรที่เป็นนามธรรมไปสู่การสอนที่เป็นรูปธรรม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!