หอการค้า 4 จังหวัด จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่วนร่วม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” พร้อมลงนาม MOU 4 หน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย

หอการค้า 4 จังหวัด จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ

“ส่วนร่วม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” พร้อมลงนาม MOU 4

หน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย

         

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน  ที่ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมงานขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรบ้านเพชรเพลินดิน และจัดเสวนาเรื่อง “ส่วนร่วม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยมีนายอโณทัย ศรีกำเหนิด ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนาย สาโรจน์ กนกรัตนนุกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ร่วมเสวนา เพื่อ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตในชุมชนในหลายสาขา เช่น เกษตร อาหารพื้นถิ่น สุขภาพ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว   เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบครบวงจร และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ใน ๓ ส่วนงาน คือ ๑. ชุมชนทางการเกษตร ๒. ชุมชนทางอาหาร และ๓. ชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

          จากนั้นเวลา 10.30 น. นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจ ภายในประเทศผ่านกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และแนวความคิดสร้างสรรค์ ระหว่าง 4 หน่วยงานประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และนายวิษณุ ตราชูวณิช ประธานกิตติมศักดิ์ yec หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนหน่วยงานในการลงนาม ดร.ศรายุทธ แสนมี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายสาโรจน์ กนกรัตนนุกูล ประธาน yec หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาวิจัย การจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยบันทึกความร่วมมือ ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 หรือในวันที่ลงนาม โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีและสามารถต่ออายุได้อีกครั้งละ 3 ปีโดยมีผลเมื่อครบระยะเวลาใช้บังคับทันที

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!