อบต.นาพันสาม คว้ารางวัลที่ 1 องค์กรดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน จ.เพชรบุรี 5 แห่ง ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

                องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประเภทโดดเด่นรางวัลที่ 1 ได้แก่ อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้รับเงินจัดสรรเพื่อเป็นรางวัล 3,500,000 บาท

                องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประเภททั่วไป รางวัลที่ 2 อบต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้รับเงินจัดสรรเพื่อเป็นรางวัล 2,000,000 บาท

                และประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษา ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านลาด อ.บ้านลาด, อบต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย และ อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง ได้รับเงินจัดสรรเพื่อเป็นรางวัลแห่งละ 232,653.06 บาท

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสำนักงานกระจายอำนาจฯ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

                ดร.วรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า รางวัลที่ อบต.นาพันสาม ได้รับครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของนายประสิทธิ์ รวมสิน นายก อบต.นาพันสาม คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.นาพันสาม ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน ประชาชนชาว ต.นาพันสาม วัด โรงเรียน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการคิด การทำ และการวางแผนบริหารจัดการ พัฒนา ต.นาพันสาม อย่างมีระเบียบ ระบบ ทำให้ อบต.นาพันสาม ซึ่งเป็น อบต.เล็ก ๆ มีงบประมาณบริหารรวมเพียง 27 ล้านบาท เกิดความโดดเด่น และมีการต่อยอดจนเกิดความสมบูรณ์เพิ่มเติมในหลายด้าน อาทิ ตลาดน้ำนาพันสาม, นครขนมหวาน, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดนาพรม, นวัตกรรมนำเปลือกไข่ทำเป็นปุ๋ย, เทศกาลเผาข้าวหลาม, เทศกาลแต่งงาน-ตักบาตร บนหลังเกวียน, แหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ก่อนหน้านี้มาแล้วมากมาย

                อบต.นาพันสาม ร่วมเข้าประกวดครั้งแรกเมื่อปี 2558 เพื่อมุ่งหวังในการกระตุ้นตัวเองในการพัฒนาองค์กรและชุมชน โดยชูโครงการตลาดน้ำนาพันสาม ส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป และได้รับรางวัลมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้จึงมีสิทธิ์ส่งประกวดในประเภทโดดเด่น โดยชูโครงการโรงงานแปรรูปขยะเปลือกไข่ และได้รับรางวัลในปีนี้

                “โครงการโรงงานแปรรูปขยะเปลือกไข่ เกิดเนื่องจากพื้นที่ อบต.นาพันสามเป็นแหล่งผลิตขนมหวาน ใช้วัตถุดิบจากไข่จำนวนมาก จึงมีขยะเปลือกไข่สร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็น อบต.จึงระดมความคิดร่วมกับวัดและชุมชน คิดแก้ปัญหาโดยใช้โมเดล “หนามยอกเอาหนามบ่ง” นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวแก้ไขปัญหาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยใช้อุปกรณ์ทำขนมที่ไม่ใช้แล้ว อาทิ เครื่องกวนถั่วมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ ก่อนจะนำมาแปรรูปให้เป็นผงลดความขมในกาแฟ ปุ๋ยใส่นาข้าว ต้นไม้ เจลล้างมือ สบู่ อาหารเสริมแคลเซียมให้วัว บ่อกุ้ง บ่อปลา และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อาทิ เคสโทรศัพท์ใช้ในชุมชน และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งประสบความสำเร็จมากในการแก้ไขปัญหาขยะเปลือกไข่ล้นพื้นที่ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ทำให้ปัจจุบันในพื้นที่ อบต.นาพันสาม ไม่มีขยะจากเปลือกไข่ และในอนาคตอาจต้องรับซื้อเปลือกไข่เพื่อนำมาทำวัตถุดิบแปรรูปต่าง ๆ”

                ดร.วรวิสูตร กล่าวต่อไปว่า เงินรางวัล 3.5 ล้านบาทที่ได้ในครั้งนี้ จะนำไปพัฒนาโครงการเดิม และนำไปต่อยอดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้เป็นแบบอย่างและเป็นเงินต้นทุนโครงการใหม่การท่องเที่ยวชุมชน ส่วนปีต่อไป อบต.นาพันสาม มุ่งหวังจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทดีเลิศ ซึ่งจะนำ “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองใหญ่” ไปแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใหญ่ ซึ่งรวมทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ อบต.ขนาดใหญ่ทั้งนี้ อบต.นาพันสาม หวังว่าจะเป็นแบบอย่างในการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างถึงที่สุดต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!