อบต.บ้านหาด ร่วมกับ รร.วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)

ชวนเด็กเรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล

น.ส.ศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหาร อบต.บ้านหาด นำโดย นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด สิบตำรวจโท ภาษิต บัววรรณ์
ปลัด อบต.บ้านหาด ได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านหาด อ.บ้านลาด เรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งประโยชน์ของ
การเรียนดนตรีนั้นมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางสมอง อารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจของเด็กเยาวชน ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกสมาธิ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้วิชาการอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
มีผลโดยตรงต่อการเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับ
เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ดนตรีในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ทาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) โดยการสนับสนุนของ นายไพลิน นวมสุข ผอ.รร.วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านหาด จัดทำโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดหาวิทยากรฝึกสอนดนตรีไทยและดนตรีสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)

น.ส.ศิริพร เอมดี กล่าวว่า โครงการสอนดนตรีไทยและดนตรีสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) สืบเนื่องจากที่โรงเรียนวัดกุ่ม
(เรือนพูนพิทยา) มีเครื่องดนตรีไทยอยู่จำนวนหนึ่ง อาทิ ระนาด ขิม ซอ กลองยาว
แต่ขาดครูผู้สอน เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทางคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความเห็นว่า ควรจัดหาครูผู้สอนดนตรีไทยและดนตรีสากลให้กับเด็กนักเรียน ทางชุมชนได้มีการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนจัดหารายได้ในการจัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยทาง อบต.บ้านหาด ได้ทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากลให้กับนักเรียน โดยเชิญครูดนตรีจากโรงเรียนในตัวเมืองเพชรบุรีเป็นวิทยากร สอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลังเวลาเลิกเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ให้เด็กนักเรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลได้คนละ ๑ ชิ้น ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยส่งเสริมการเรียน
และเล่นดนตรีหลังเลิกเรียน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณี

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทาง อบต.บ้านหาด ได้จัดหาวิทยากรฝึกสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายไพรัตน์ พุ่มพฤกษา อายุ ๓๕ ปี ภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย “คณะ ส.สร้อยทอง” วงดนตรีปี่พาทย์ บ้านโพธิ์กรุ ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด ทำหน้าที่ครูสอนดนตรีไทย และ นายปิยะพร
บุญเต็ม
อายุ ๒๖ ปี สำเร็จการศึกษาเอกดนตรีสากลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำหน้าที่ครูสอนดนตรีไทย ใช้เวลาช่วงบ่ายของวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สอนดนตรีไทยและดนตรีสากลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ – ๖ ของโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ เรียนรู้เครื่องดนตรีไทย ประกอบด้วยระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง กลองยาว ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของโรงเรียนและชุมชนให้การสนับสนุน ส่วนนักเรียนชั้น ป.๕ – ป.๖ เรียนรู้เครื่องดนตรีสากล อาทิ
เมโลเดียน กลองสแนร์ เบลไลลา กลองใหญ่ ฉาบ ในรูปแบบวงโยธวาทิต

     นายไพลิน นวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียน
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเด็กนักเรียน
รวมจำนวน ๙๔ คน ครูผู้สอนรวม ๑๒ คน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีไทยและดนตรีสากลของ อบต.บ้านหาด ได้ดำเนินการต่อเนื่อง
มาเป็นหลายปี แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) โรงเรียนมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนตามสถานการณ์ กระทั่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางโรงเรียน
ได้เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ จึงเล็งเห็นว่าควรเปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล จึงได้ร่วมกับทาง อบต.บ้านหาด จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวิทยากร
ครูภูมิปัญญามาสอนดนตรีให้กับนักเรียนทำให้ได้เรียนรู้และมีความสามารถ
ในการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งที่ผ่านมาเด็กนักเรียนสามารถ
ใช้ความรู้ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
และชุมชน ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าและ
ซาบซึ้งในด้านดนตรีไทย เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทาง อบต.บ้านหาด
ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนปฐมวัย (อนุบาล) อีกจำนวน ๑ คน. 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!