อุตสาหกรรมจ.เพชรบุรี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมจ.เพชรบุรี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “ทำไมต้อง..อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม 55 โรงงาน กว่า 70 คน นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และคณะร่วมให้การต้อนรับ

 

          นายวสันต์ เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดำเนินการในมาตรการเชิงรุก มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศ ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาใน 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว เป็นการมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว เป็นการดำเนินกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่น, ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ, ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว นำไปสู่การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ลดข้อร้องเรียนและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของชุมชน


          นายวสันต์ กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดให้มีการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งให้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

          โดยกิจกรรมภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ให้กับสถานประกอบการที่มีการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ได้แก่ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นสีเขียว(ระดับที่ 1) และบริษัท เพชรบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จากนั้นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้องอุตสาหกรรมสีเขียว” โดย ดร.พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ปรึกษาดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ การบรรยายในหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี” โดย นายสุธน อยู่เกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม อดีตผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=yOP0X1V41zQ

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!