เครือข่ายสหกรณ์เพชรบุรีฯ จัดงาน “สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 62 ” ครั้งที่ 20 รำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

เครือข่ายสหกรณ์เพชรบุรีฯ จัดงาน “สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 62 “

ครั้งที่ 20 รำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 62 ” ครั้งที่ 20 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 500 คน นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายประกอบ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี จัดงานดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึง พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์(พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปี 2459 และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชีการรับส่งเงิน ตลอดจนพัฒนางานด้านสหกรณ์จนได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน

 

          โดยกิจกรรมภายในงาน พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยพระสงฆ์ 67 รูป ผู้ร่วมพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถวายสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พร้อมอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปี 2562 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด, มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัดให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด, สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด, มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นองค์กรวางแผนทางการเงินและสวัสดิการชุมชน ให้แก่สหกรณ์ 10 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมน้ำใจท่ายางพัฒนา จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านนายาง จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่อง จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดยางเขาย้อย จำกัด และมอบธงสัญลักษณ์สหกรณ์ให้กับตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง 8 อำเภอในโอกาสนี้ด้วย

          อนึ่ง ประเทศไทยเมื่อปี 2458 รัฐบาลได้มีนโยบายเห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ใน พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ปี 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ ” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!