เจาะการศึกษา “วอศ.พณิชยการเพชรบุรี” จับมือโรงแรมเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปวส.

อภิรัตน์ บัวมณี
ผอ.วอศ.พณิชยการเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ร่วมกับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
นายอนุวัฒน์ คงทน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และชี้แจงรายละเอียดของการฝึกงานให้กับนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ ๒

น.ส.อภิรัตน์ บัวมณี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี จำนวน ๓ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาการบัญชี ๒) สาขาวิชาการตลาด ๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ ๑)  สาขาวิชาการบัญชี ๒) สาขาวิชาการตลาด ๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๔) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(หลักสูตรทวิภาคี) นักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนที่มีภาระงานที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป ประกอบด้วยโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท, โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ หัวหิน,โรงแรมวาลา หัวหิน นู แชปเตอร์โฮเทล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ซึ่งสถานประกอบการสามารถสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

นายอนุวัฒน์ คงทน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมในเครือ
เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป กล่าวว่า โรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป มีความยินดีและเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ ในสาขาวิชาการบัญชี
การตลาด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนด้านความรู้
และฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง การสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร
รวมถึงมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์กับทางโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ปด้วยเช่นกัน

ด้าน .ส.อภิรัตน์ บัวมณี ผอ.วอศ.พณิชยการเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ ห้างโลตัส เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ.

การลงนามความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปวส.
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!