เจาะการศึกษา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

เจาะการศึกษา

..ธิติมาสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาวธิติมาสนเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพืชสวนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีอ.ชะอำจ.เพชรบุรีได้รับรางวัล“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดเล็กประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

นางสาวธิติมาสนเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าที่ร้อยตรีพงศธรสินธุรัตน์อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวินัยสนเทศบิดานางสาวแสงอรุณสุขนิรัญมารดาภูมิลำเนาอาศัยอยู่ตำบลหนองขนานอ.เมืองเพชรบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนคงคารามสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. สาขาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ผลงาน/กิจกรรมเด่น

๑. ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับภาคภาคกลางปีการศึกษา๒๕๖๓

๒. ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคมองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 (อกท.) ภาคกลางประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔

๓. ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดีเด่นระดับชาติปีการศึกษา๒๕๖๔

๔. ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔จากกระทรวงศึกษาธิการ

นักศึกษารางวัลพระราชทานคือรางวัลสูงสุดของนักศึกษาเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัววงศ์ตระกูลตลอดจนครูและคณาจารย์ทุกท่านรางวัลนี้เกิดจากการอบรมสั่งสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ทุกท่านที่หล่อหลอมเลี้ยงดูบ่มเพาะขัดเกลาสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เป็นคนดีตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนเองทำความดีประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไปนางสาวธิติมาสนเทศนักศึกษารางวัลพระราชทานกล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!