การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำ ใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย

นางจีรภา เนตรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้ทำการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑Hกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                   ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำโดยใช้เทคนิค ๔W๑H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๗)

เจาะการศึกษา ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!