เจาะการศึกษา (16 ส.ค. 2565)

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัดเพชรบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (สกสค.จังหวัดเพชรบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในการคัดเลือกจัดเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดเพชรบุรีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

พรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน. อำเภอเขาย้อย สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

          ประเภทบุคคล ๑) ครูและคณาจารย์ จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน. อำเภอเขาย้อย สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี . นางสาวสุรีย์พร พรายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแหลม . นางศรีนภา แก้วแจ้ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ๔. นางสาวสุธาสินี เพชรแย้ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

สมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

          ๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ . นางสาวญาณินี พหุพันธ์ บรรณารักษ์ กศน. อำเภอบ้านแหลม สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี . นางสาวเพ็ญศรี
ลี้สุวรรณกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

          ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา . นายพงษ์ธวัชตั้งฑีฆะรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ๓. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สุริยา มนตรีภักดิ์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

                ประเภทหน่วยงาน จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ทั้งนี้ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด พร้อมเล่มผลงานให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศเป็นลำดับต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!