“เทศกาลกินเจ”

เทศกาล         กินเจ        ในปีนี้

ปฏิทิน           ดูมี           ก็เห็นสม

วันที่หก         ถึงสิบห้า    ตุลาคม

น่าชื่นชม       มาถือศีล    กินเจกัน

    เพื่อสุขภาพ รับอาหาร     ชีวจิต

ซึ่งขับพิษ       ในกาย      ไม่แปรผัน

จิตเมตตา       ต่อสัตว์     ปัจจุบัน

กำหนดวัน     น่าชม       พอสมควร

    อย่างน้อยก็ เลยละ      ระยะหนึ่ง

คงไม่ถึง        รับอาหาร ไม่ครบถ้วน

มีพืชผัก         ผลไม้       ในกระบวน

ขอเชิญชวน   จัดการ      อาหารเบา

    การกินเจ   เว้นกรรม ไม่ทำบาป

เราก็ทราบ     ฆ่าสัตว์     กินเนื้อเขา

ถึงตัวเอง        ไม่ได้ฆ่า   แต่ว่าเรา

ต้องซื้อเอา         จากการฆ่า         มันน่าคิด

สำราญ นุชถาวร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!