เทศกาลศิลปะชุมชน “เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็น ๆ” เรียนรู้ศิลปะชุมชนใจกลางเมืองเพชรบุรี

เทศกาลศิลปะชุมชน “เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็น ๆ”

เรียนรู้ศิลปะชุมชนใจกลางเมืองเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ลานตั้งสวัสดิรัตน์ ซอยริมน้ำ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง ยังเป็น ๆ โดยมี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี น.ส.จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง ผู้แทนชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในนามคณะผู้จัดงานร่วมในพิธีเปิดงาน

          นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สนง.วัฒนธรรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง จาก 8 อำเภอ ชุมชนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในนามคณะผู้จัดงานในนามคณะผู้จัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 โครงการ เพชรบุรี…ดีจัง เป็นกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะชุมชน จนสามารถออกแบบ ผลิตสื่อและสร้างช่องทางเผยแพร่สื่อได้ด้วยตนเอง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความฉลาดรู้ทางสื่อ ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ และความตื่นรู้ทางปัญญาได้อย่างทรงพลัง นำมาสู่การรณรงค์พื้นที่สุขภาวะทางปัญญา “เพชรบุรี…ดีจัง” สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส สามารถต่อยอดและขยายผลให้มีความยั่งยืนต่อไป


          สำหรับในปี พ.ศ.2561 เป็นการดำเนินการปีที่ 7 จังหวัดเพชรบุรีเห็นว่าการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง นอกจากเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจและเกิดพลังในการพัฒนาตนเองและแบ่งปันกับสังคมต่อไป ยังเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านด้านท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนของครอบครัวในระดับจังหวัด ตลอดจนนโยบายรัฐบาลสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชนประชาชนให้ทั่วถึง จังหวัดเพชรบุรีจึงได้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง ยังเป็น ๆ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย มหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเมืองเพชร


          การจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็น ๆ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนของภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ให้มีแนวทางในการพัฒนาสื่อ ศิลปะ ของชุมชนของภาคีเครือข่าย เป็นผลิตภัณฑ์สื่อชุมชนสร้างสรรค์ที่มีความน่าสนใจ สามารถสื่อสารถึงชุมชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของตนเองได้ เพื่อสร้างความร่วมมือระดับชุมชนและจังหวัดจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน เอกชน สถานประกอบการ หน่วยงานในพื้นที่ จัดมหกรรมพื้นที่สื่อชุมชนสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว อีกทั้งยังส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มครอบครัว เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจและเกิดพลังในการพัฒนาตนเองและแบ่งปันกับสังคมต่อไป
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็น ๆ เป็นการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่จัดงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร โดยมีเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เป็นแกนนำในการจัดมหกรรมพื้นที่จัดงานเป็นการเชื่อมต่อสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ใช้ถนนหลายสายในการจัดบริเวณถนนคลองกระแชง ซอยริมน้ำ ถนนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ถนนมาตยาวงศ์ ถนนแปลงนาม ถนนอนามัย ถนนพานิชเจริญ2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานมีกิจกรรมแบบมีส่วนรวมและกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายให้ผู้มาร่วมงานได้ชมและร่วมทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

http://https://www.youtube.com/watch?v=2W9Sy5xDfNc

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!