เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ ๖ สถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ๔ แห่ง

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดย นายกิตติพงษ์
เทพพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายปภังกร จรรยงค์
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรี กับสถาบันการศึกษาทั้ง ๖ แห่ง
ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ๓) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี
๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ๕) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ และ ๖) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พิทยา บุญคงเสน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีนโยบายที่จะยกระดับสถานศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง ๔ แห่งประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดไชยสุรินทร์ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านภาษา ด้านการกีฬา ด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพของครูผู้สอนในด้านองค์ความรู้ด้านทักษะการสอนและจิตวิทยา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชา อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และทันต่อโลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีจึงได้มี
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันการศึกษา
ทั้ง ๖ แห่ง ประกอบด้วย ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ และ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและทรัพยากรทาง
การศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ทั้งการพัฒนาหลักสูตร
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งยังพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

          นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ กล่าวว่า ที่วิทยาลัยเปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และ Internet
of things (IOT) มีทั้งบุคลากรที่ให้ความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการที่จะร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งเสริมด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
ตรงกับแนวทางกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
หลังจากนี้จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูผู้สอนทั้ง ๔ โรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มุ่งเน้นตั้งแต่การปูพื้นฐานอันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรม
หุ่นยนต์และ IOT

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!