เปิดผลคะแนน “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกเทศบาล”

ทั้ง 15 แห่งในจังหวัดเพชรบุรี หลายสนามสู้กันถึงพริกถึงขิง!! ครูพงษ์ ผงาดนำ

ก้าวใหม่ใจเพชร ครองเทศบาลเมืองเพชรบุรีผู้ได้คะแนนสูงสุดตำแหน่ง  “นายกเทศมนตรี” (ได้รับเลือกตั้ง)

เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชัยยุทธ จิตติธีระนนท์ (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,691 คะแนน, นายฐิติพงษ์ นุชถาวร (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,373 คะแนน,

นายจรินทร์ แสงเจริญ (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,371 คะแนน, นายวิโรจน์ นุชถาวร (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,328 คะแนน,

นายสุพล อนามัย (กลุ่มผาด) 1,315 คะแนน, น.ส.ภูธันยพร โสมทัศน์ (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,285 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายไวพจน์ น้อยจำรัส (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,691 คะแนน, นายยงยุทธ สังวรณ์ (กลุ่มผาด) 1,676 คะแนน,

นายสมชัย เจียมจำเริญสุข (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,644 คะแนน, นายกฤษณ แสงวณิช (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,644 คะแนน,

นายศุภฤกษ์ บุญเต็ม (กลุ่มผาด) 1,638 คะแนน, นายชายเอก มีอิ่ม (กลุ่มผาด) 1,611 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนคร เทพพานิช (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,797 คะแนน, นายเทียน อินชื่นใจ (กลุ่มผาด) 1,741 คะแนน,

นายสำราญ รัตนไพบูลย์กิจ (กลุ่มผาด) 1,721 คะแนน, นายจเร บูรณพานิช (กลุ่มผาด) 1,707 คะแนน,

นายวิรัตน์ จิระธนากร (กลุ่มผาด) 1,658 คะแนน, นายลัญชกร ยอดดอกไม้ (กลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร) 1,645 คะแนน

เทศบาลตำบลหัวสะพาน อ.เมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเสนอ เนื้อจีน (กลุ่มพลังชน) 976 คะแนน, น.ส.ชนวรรณ คล้ำชื่น (กลุ่มพลังชน) 968 คะแนน,

น.ส.สุนีย์ อิ่มคล้าย (กลุ่มพลังชน) 949 คะแนน, นายนฤพนธ์ บุญมี (กลุ่มพลังชน) 929 คะแนน,

นายบัณฑิต ไหมดี (กลุ่มพลังชน) 904 คะแนน, นายนู สาวสวรรค์ (กลุ่มพลังชน) 892 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.อุทัย ทันชนะโฉม (กลุ่มพลังชน) 1,075 คะแนน, นายจรัส โตเที่ยง(กลุ่มพลังชน) 1,057 คะแนน,

นายประจิน อุ่นโรจน์ (กลุ่มพลังชน) 1,052 คะแนน, นายนที นิลน้ำเพชร (กลุ่มพลังชน) 1,035 คะแนน,

นายเชาวลิต ยอดขันธ์ (กลุ่มพลังชน) 1,015 คะแนน,นายขนิษ โตกลึง (กลุ่มพลังชน) 985 คะแนน

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอำนาจ พัชรานุกูลการ (กลุ่มรักหาดเจ้า) 1,026 คะแนน, นายเทวา อ่วมแดง (กลุ่มรักหาดเจ้า) 924 คะแนน,

นายปัญญา บุญเรือง (กลุ่มรักหาดเจ้า) 922 คะแนน, นายชัชราวุท กาญจน์กีรติศักดิ์ (กลุ่มรักหาดเจ้า)  912 คะแนน,

นายถนอม บุญกอง (กลุ่มรักหาดเจ้า) 903 คะแนน, น.ส.รุ่งนภา ทรัพย์สิน (กลุ่มรักหาดเจ้า) 853 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมพิศ ยศสง่า (กลุ่มรักหาดเจ้า) 979 คะแนน, นายวินัย บัวเรือง (กลุ่มรักหาดเจ้า) 891 คะแนน,

นายชุติเดช หริ่งระรี่ (กลุ่มรักหาดเจ้า) 890 คะแนน, นายอำนวย นิลเถื่อน (กลุ่มรักหาดเจ้า) 867 คะแนน,

นายชัยภัทร ธนิสปภาพร (กลุ่มรักหาดเจ้า) 781 คะแนน, นายบรรจง จิตรเจือ (ผู้สมัครอิสระ) 723 คะแนน

เทศบาลตำบลหนองขนาน อ.เมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายประโลม พ่วงศรี (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 1,094 คะแนน,

นายฉลวย จักรฉิม (กลุ่มพลังศรัทธา) 1,036 คะแนน, นายทาบ พึ่งโพธิ์ทอง (ผู้สมัครอิสระ) 905 คะแนน,

นายวิเชียร ผึ่งผล (กลุ่มพัฒนาหนองขนาน) 801 คะแนน, นายพะเยาว์ เสืออบ (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 762 คะแนน,

นายฉลอง ปานยิ้ม (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 616 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุชาติ สินกลัด (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 885 คะแนน, นายวรรณชัย เอกวัตร (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 677 คะแนน,

นายปฏิภาณ กลิ่นนิรัญ (กลุ่มพัฒนาหนองขนาน) 663 คะแนน, นายสำอาง วงค์ดำเนิน (กลุ่มรวมใจพัฒนาหนองขนาน) 633 คะแนน,

นายฐาณัชพงษ์ กันกูณ (กลุ่มพลังศรัทธา) 620 คะแนน, นายอดิเรก ฟักเถื่อน (กลุ่มพัฒนาหนองขนาน) 578 คะแนน

เทศบาลตำบลเขาย้อย อ.เขาย้อย

 เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไพศาล เอี่ยมสอาด (ผู้สมัครอิสระ ) 2,060 คะแนน, นายจิรพงศ์

รัฐเรืองมณีโรจน์ (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น) 1,865 คะแนน, นายประสิทธิ์ กระต่ายทอง (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น) 1,667 คะแนน,

นายมณเฑียร ศรพราหมณ์ (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น) 1,499 คะแนน, นายอุทิศ เปลี่ยนอารมณ์ 1,449 คะแนน, (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น)

นายธานี บุษดา (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น) 1,387 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเนติ ศิริชัย 2,051 คะแนน, นายนิรุทธ์ ยอดขันธ์ 1,856 คะแนน,

นายทูน เคี้ยมพันธุ์ 1,804 คะแนน, นายถาวร ยืนเยี่ยม 1,753 คะแนน, นายวสันต์ เรืองน้อย 1,739 คะแนน,

นายแฉล้ม ไกรพันธ์ 1,661 คะแนน, (กลุ่มพัฒนาท้องถิ่นได้รับเลือกยกทีม)

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเฉลิมพล อ่อนนุ่ม (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 2,160 คะแนน, นายฉัตร์ชัย สังขจันทร์ (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,942 คะแนน,

นายรุ่งเรือง มงคล (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,905 คะแนน, นางเยาวดี แสงจันทร์ (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,635 คะแนน,

นายคมกฤช จงพุทธรักษา (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,618 คะแนน, นางชูศรี เอี่ยมสะอาด (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,583 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชำนาญ หอศิวาลัย (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 2,196 คะแนน, นายชุติเทพ โป๊ยกั๊ก (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,953 คะแนน,

นายวิชงค์ เลี่ยนชอบ (ผู้สมัครอิสระ) 1,697 คะแนน, นายจรัส ประสงค์เงิน (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,645 คะแนน,

น.ส.รุ่งระวี สรรค์หาสุข (กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม) 1,631 คะแนน, นางอำไพ ทวีสุข (ผู้สมัครอิสระ)1,287 คะแนน

เทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภัทรภณ พงษ์พานิช (ผู้สมัครอิสระ) 977 คะแนน, นายธัมมภณ สว่างอารมย์ (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 782 คะแนน,

นายสุมิตร หิรัญวงศ์ (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 726 คะแนน, นายอำนวย เวชประสิทธิ์ (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 680 คะแนน,

นายวสันต์ ชูวงศ์ (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 535 คะแนน, นายสมบัติ ซุ่นหลี (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 513 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพิรุณ พุ่มพวง (ผู้สมัครอิสระ) 922 คะแนน, นายวิสูตร ชูวงศ์ (ผู้สมัครอิสระ) 759 คะแนน,

นายชัยพฤกษ์ สมุทรผ่อง (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 702 คะแนน, นายอรรณพ  คงสบาย (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 670 คะแนน,

จ.อ. ณัฐธกรณ์ บรรเทาสุข (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 619 คะแนน, นายชาติชาย จินดาไทย (กลุ่มพัฒนาบางตะบูน) 536 คะแนน

เทศบาลตำบลบ้านลาด อ.บ้านลาด

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสินศักดิ์ พงษ์เต่าชัยเจริญ (กลุ่มรักบ้านลาด) 913 คะแนน, นายศักดิ์ไชย วัฒน์อรุณรัตน์ (กลุ่มรักบ้านลาด) 899 คะแนน,

น.ส.วงเดือน เลี้ยงอยู่ (กลุ่มรักบ้านลาด) 870 คะแนน, น.ส.จินตนา สมศรี (กลุ่มรักบ้านลาด) 844 คะแนน,

นายกีรติ กลิ่นมาลี (กลุ่มรักบ้านลาด) 841 คะแนน, น.ส.วรรณธนพร เกสรมาลา (กลุ่มรักบ้านลาด) 834 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประยูร สอาดเอี่ยม (กลุ่มรักบ้านลาด) 1,016 คะแนน, น.ส.จิรายุ บุญกูล (กลุ่มรักบ้านลาด) 1,009 คะแนน,

นายสุรเดช สุขสำราญ (กลุ่มรักบ้านลาด) 1,003 คะแนน, นายสัญญา ตั๋นจินดา (กลุ่มรักบ้านลาด) 968 คะแนน,

นายทศพล เล้าโลมวงศ์ (กลุ่มรักบ้านลาด) 966 คะแนน, น.ส.กฤษณา พ่อเมือง (กลุ่มรักบ้านลาด) 939 คะแนน

เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพยงค์ พุทธา (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 3,754 คะแนน, นายเอกรัฐ กิจพ่วงสุวรรณ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 3,726 คะแนน

นายไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 3,525 คะแนน, นายหัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 3,442 คะแนน,

นายบัญชา วิจิตรปัญญารักษ์ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 3,278 คะแนน, นายสมชาย สิงโตทอง 2,939 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.รัตติกาล สระสำอาง (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 5,122 คะแนน, นายฉลาด พุกเขียว (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 4,659 คะแนน,

นายพิชัย ไฝศิริ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 4,590 คะแนน, นายชลเก้า ฉ่ำมะนา (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 4,335 คะแนน,

นายจีรศักดิ์ มาลัย (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 4,318 คะแนน,นายเสนอ ฉ่ำชื่น (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 4,290 คะแนน

เทศบาลตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธะเนตร เสมเถื่อน (กลุ่มพลังท่าแลง) 975 คะแนน, นายชัน เสมเถื่อน (กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง) 929 คะแนน,

นายสำรวย ดอกจันทร์ (กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง) 923 คะแนน, นายชัน เสมเถื่อน (กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง) 879 คะแนน,

นายศิริชัย เรืองศรี (กลุ่มพลังท่าแลง) 871 คะแนน, นายสำรอง จัดพูล (กลุ่มพลังท่าแลง) 838 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกนกพล พ่วงทอง (กลุ่มพลังท่าแลง) 1,187 คะแนน, นายบรรจบ จิตต์พุ่ม (กลุ่มพลังท่าแลง) 1,060 คะแนน,

นายเสน่ห์ เทศเกิด (กลุ่มพลังท่าแลง) 970 คะแนน, นายเสน่ห์ เวชสว่าง (กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง) 929 คะแนน,

นายสัญญา พ่วงทอง (กลุ่มพลังท่าแลง) 920 คะแนน, นายอำพร แจ่มแจ้ง (กลุ่มรวมใจคนรักท่าแลง) 917 คะแนน

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อ.ท่ายาง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุทัศ ปิ่นทอง (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,709 คะแนน, นายสุริยา เกิดทิน (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,582 คะแนน,

ร.ต.วิเชียร บัวจำรัส (กลุ่มท่าไม้รวกก้าวหน้า) 1,421 คะแนน, นายประทีป ซาบซึ้งไพร (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,243 คะแนน,

นายปรเมษฐ์ แช่มเทศ (ผู้สมัครอิสระ ) 1,236 คะแนน, น.ส.ศิริรัตน์ เกตุรัตน์ (กลุ่มท่าไม้รวกก้าวหน้า) 1,145 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศักรินทร์ ซาบซึ้งไพร (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,490 คะแนน, นายกิสัน กรัณฑรัตน์กุล (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,458 คะแนน,

นายมาโนช ชุมทองดี (กลุ่มท่าไม้รวกก้าวหน้า) 1,331 คะแนน, นายทวี กอพูนพิพัฒน์ (กลุ่มท่าไม้รวกก้าวหน้า) 1,244 คะแนน,

นางวิไลวรรณ นาคน้อย (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,236 คะแนน, นายสมชัย นวมนิ่ม (กลุ่มเรารักท่าไม้รวก) 1,182 คะแนน

เทศบาลตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธงชัย สงคราม (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 645 คะแนน, นายเกษม แก้วละเอียด (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 625 คะแนน,

นายสงัด ชื่นชนะ (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 569 คะแนน, นางสำเภา สิงห์โตทอง (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 551 คะแนน,

นายคมสันต์ บัวศิริ (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 551 คะแนน, นายสนิท สีแดง (ผู้สมัครอิสระ ) 481 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายฤทธิรณ คงทิพย์ (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 602 คะแนน, นายกฤษณะ คำพราย (ผู้สมัครอิสระ) 574 คะแนน,

นายชำเรือง เหงี่ยมจุล (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 487 คะแนน, นายไพทูรย์ ชลภาพ (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 479 คะแนน,

นายวัลลภ ใจเที่ยง (กลุ่มรวมใจหนองจอก) 453 คะแนน, นายไทย อุบงชะนี (ผู้สมัครอิสระ ) 433 คะแนน

เทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ

 เขตเลือกตั้งที่ 1 นายประธาน เรืองสว่าง (กลุ่มนุกูล) 3,395 คะแนน, นายสนิท คงเจริญ (กลุ่มนุกูล) 3,352 คะแนน,

นายขจาย เรืองสว่าง (กลุ่มนุกูล) 3,256 คะแนน, นายพีระ มิตรดี (กลุ่มนุกูล) 3,253  คะแนน, 

นายจาง  แป้นทอง (กลุ่มนุกูล)  2,941 คะแนน, นายศรีสว่าง เกตุสุริยวงศ์ (กลุ่มนุกูล) 2,847 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายบวรเล็ก ปิ่นเนียม (กลุ่มนุกูล) 3,168 คะแนน, นายประทิน เจี้ยมดี (กลุ่มนุกูล) 2,925 คะแนน,

นายปิ่น พุ่มเงิน (กลุ่มนุกูล) 2,860 คะแนน, นายเกรียงศักดิ์ สุขประเสริฐ (กลุ่มนุกูล) 2,659 คะแนน,

นายทวีป ปิ่นเนียม (กลุ่มนุกูล) 2,609 คะแนน, นายนภจร หอมหวาน (กลุ่มนุกูล) 2,576 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายผดุง ไม้แก้ว (กลุ่มนุกูล) 3,478 คะแนน, นายจำนง หลำร่ำไป (กลุ่มนุกูล) 3,157 คะแนน,

นายมู้คอรี หวังพึ่งฉาย (กลุ่มนุกูล) 3,105 คะแนน, นายจรูญ มีเงิน (กลุ่มนุกูล) 3,045 คะแนน,

นายสมศักดิ์ เปียผ่อง (กลุ่มนุกูล) 2,971 คะแนน, นายอรุณ มิตรดี (กลุ่มนุกูล) 2,921 คะแนน

เทศบาลตำบลบางเก่า อ.ชะอำ

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเกียรติศักดิ์ ทองลอย (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 813 คะแนน, นายพานิช แสงประไพ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 736 คะแนน,

นายสุเทพ พุ่มไสว (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 723 คะแนน, นายไพสาน แจ้งกระจ่าง (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 681 คะแนน,

นายเจษฎา กองแก้ว (ผู้สมัครอิสระ) 657 คะแนน, นายเมืองเริง ทองเงิน (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 590 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายไพรัช สุขแจ่ม (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 742 คะแนน, นายปัญญา ศรีนาโค(กลุ่มรวมใจพัฒนา) 731 คะแนน,

นายยิ่งยง สุขจำเริญ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 702 คะแนน, นายศิทร สวัสดี (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 681 คะแนน,

นายบัณฑิต ญาตินุกูล (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 622 คะแนน, ส.อ. ก้องเกียรติ สุขประเสริ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 568 คะแนน

เทศบาลตำบลนายาง อ.ชะอำ

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทิน ครุฑพงษ์ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,611 คะแนน, นายพิชิต มีนาม (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,468 คะแนน,

นายสมนึก นิพนธ์นิมิต (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,440 คะแนน, จ่าเอก สุทิน แจ้งสุวรรณ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,316 คะแนน,

นายอำนวย พราหมณ์แก้ว (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,220 คะแนน, นายนคร แท่งทอง (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,157 คะแนน

 เขตเลือกตังที่ 2 พ.จ.อ. ประจักษ์ วันจันทร์ ผู้สมัครอิสระ) 3,521 คะแนน, นายธนวัฒน์ อินทวาด (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,907 คะแนน,

นายสายันต์ ม่วงสวาสคิ (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,757 คะแนน, นายเจือ ใขบำรุง (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,716 คะแนน,

นายสมชาย เผือกเงิน (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,619 คะแนน, นายสมยศ คุ้มสะอาด (กลุ่มรวมใจพัฒนา) 2,496 คะแนน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!