เปิดรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง นายก อบต.-ส.อบต. จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี

อบต.หนองโสน ม.๑ นายสุพจน์ แก้วสว่าง ม.๒ นายปองธรรม ม้าแก้ว ม.๓ นายมาลัย เทียนสุวรรณ ม.๔ น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ ม.๕ น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ ม.๖ นายอนุภาพ ก่อแก้ว ม.๗ (จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง)
อบต.บ้านกุ่ม ม.๑ นางไฉน เมืองถาวร ม.๒ น.ส.ภัทรภร ดวงเดือน ม.๓ นายถาวร มั่นคง ม.๔ น.ส.มณีรัตน์ เมฆาลัย ม.๕ นางนิภา รุจิรา ม.๖ นายสุทธิพงศ์ หวังกา ม.๗ นายธนากร หยิมการุณ ม.๘ นายประสงค์ ประทุมเทือง ม.๙ นายชูเกียรติ สีอร่าม ม.๑๐ นางสุนันทา ใยบัว ม.๑๑ นายวิโรจน์ พรประสาท ม.๑๒ นางนงนุช ศรีเมือง ม.๑๓ นางกุสุมา เหยียนยั่งยืน
อบต.ต้นมะพร้าว ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายอุทัย เครือหอม นายจักรกริสน์ ศรีปานแก้ว ม.๒ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายสายชล กลิ่นอุบล นายบุญมาก ยิ้มแย้มศรี ม.๓ นายวิเชียร ไกรวิลาศ ม.๔ นายแมน พันธ์หริ่ง
อบต.ธงชัย ม.๑ นายพัลลภ พ้นภัย ม.๒ น.ส.ยศสยา แสงหิรัญ ม.๓ นายบุญมี งามวิลัย ม.๔ นายชำนาญ อุบลน้อย ม.๕ นายณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม ม.๖ นายเกียรติศักดิ์ อยู่ทอง ม.๗ นายบุญส่ง พูลพิพัฒน์ ม.๘ นายภิรักษ์ ทัพพะรังสี ม.๙ น.ส.บุญมา เขียวคลี่
อบต.บางจาก ม.๑ น.ส.สุรินทร์ แผนตู้ ม.๒ นายสิรภพ ทับสี ม.๓ นายวิชิตร์ เพื่อมเสม ม.๔ นายยงค์ยุทธ์ เซ่งสุน ม.๕ นายก้าน มีมาก ม.๖ (จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตร) ม.๗ นายทศพร ทองค้ำ ม.๘ นายณรงค์ แสงจันทร์
อบต.หนองพลับ ม.๑ นายวุฒิกร ทองใบ ม.๒ นายสน ตาลอ่อน ม.๓ นางเฉลา ค้ำประเสริฐ ม.๔ นายณัฐพล จิตรมั่น ม.๕ นายพิน คำหอม ม.๖ นายพิชัย เรืองศิลป์ ม.๗ นายพูน งามขำ
อบต.ดอนยาง ม.๑ นายศิริชัย เนียมศรี ม.๒ นายประยุทธ บุญกอง ม.๓ นายอนุรักษ์ ผุดผ่อง ม.๔ นายคำรณ รวงผึ้ง ม.๕ นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิ์ ม.๖ นายสมชาย ม่วงน้อย ม.๗ นายอภิเชษฐ แสงกระจ่าง ม.๘ นายบุญยืน สวนสวรรค์ ม.๙ นายบุญเลิศ พึ่งผล ม.๑๐ นางวิลาวรรณ เลิศเมือง ม.๑๑ นายทวีศักดิ์ ศิลป์ศร ม.๑๒ นายณรงค์ ฉิมศรี ม.๑๓ นางสุกัญญา พลอยจีน
อบต.โพไร่หวาน ม.๑ นายอุดมพร คงกระพันธ์ ม.๒ นางพรทิพย์ แจ่มจำรัส ม.๓ นางสมใจ สายคำมาตย์
ม.๔ นายดนัย ประเทศกล่อม ม.๕ นางอุไรรัตน์ มีสมบัติ ม.๖ นายวีรชาติ งามชม ม.๗ นายชนาธิป ศรีปลั่ง
อบต.นาพันสาม ม.๑ นางสุณี มูลจั่น ม.๒ นายประสงค์ หมู่ศิริ ม.๓ นายบุญเลิศ สังข์เสน่ห์ ม.๔ นายสังวาร สกุลพงษ์ ม.๕ นางอุบล มะลิวัน ม.๖ นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ ม.๗ นางอารีย์ ปังขำ ม.๘ นายนรินทร์ มาตย์ทิพย์ ม.๙ นายประสิทธิ อินทราพงษ์
อบต.โพพระ ม.๑ นายทวีศักดิ์ คงวัฒนา ม.๒ นายสุรพล ทับทิมไทย ม.๓ นายไพรัตน์ นาคปานเอี่ยม ม.๔ นายชูเกียรติ ดวงโต ม.๕ นายศุภณัฐ มณีนิล ม.๖ น.ส.อัญชลี เลียบวัน ม.๗ นายประสงค์ ขัดแสง ม.๘ นายสมชาย ภัทรศิริวรรณ ม.๙ นายลำจวน พวงทิพย์ ม.๑๐ นายเฉลิม มีสวัสดิ์ ม.๑๑ นายธานินทร์ หนูหริ่ง
อบต.สำมะโรง ม.๑ นายสุธา สีพิณ ม.๒ นายไพโรจน์ บุญมี ม.๓ นายเกรียงศักดิ์ เขียมเจริญ ม.๔ นายกฤษณ์ พรายสนธิ์ ม.๕ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ม.๖ นายบุญลือ เอมทิพย์ ม.๗ นายนิมิต มีไผ่แก้ว
อบต.บางจาน ม.๑ นายเจียน นามเที่ยง ม.๒ นายณรงค์ สร้อยกล่ำ ม.๓ นายปราโมทย์ อินเทียน ม.๔ นายสะเหน่ เกตุแก้ว ม.๕ นายสมศักดิ์ งิ้วราย ม.๖ น.ส.เรณู ทองนวล ม.๗ นายประพันธ์ ชูจันทร์ ม.๘ นายเสนอ ชูเชิด ม.๙ นางรติกร ถิราคุณากร
อบต.ช่องสะแก ม.๑ นายวิรุฬห์ ถวิลสุข ม.๒ นายธวัช ตั้งวงศ์ ม.๓ นายสมบัติ พูลเกตุ ม.๔ นายทองเจือ แก้วโต ม.๕ นายยุทธพงศ์ แดงประดับ ม.๖ น.ส.โศภิษฐ์ ม่วงงาม ม.๗ นายนพดล สังข์พุก ม.๘ นายสอาด มากมิตร ม.๙ นายประภาส เนตรสุข ม.๑๐ น.ส.นุชวรา มาเปี่ยม
อบต.นาวุ้ง ม.๑ นายอำพล ใจเสงี่ยม ม.๒ นายผิน ขาวสอาด ม.๓ นายสมโภชน์ อบรม ม.๔ นายไพล อยู่สุข ม.๕ นายวัชชิระ พูลสวัสดิ์ ม.๖ นายลบ แก้วกอง ม.๗ นายบันลือศักดิ์ เกตุกล่ำ ม.๘ นายบำรุง สุขประเสริฐม.๙ นายชนพล เด่นดวง
อบต.บ้านหม้อ ม.๑ นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข ม.๒ นายยิ่งยศ วงศ์กัลยา ม.๓ นายมานะ นวมพะเนียด ม.๔ นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์ ม.๕ นายกิติชัย สนสด ม.๖ นายสุกิจ กลิ่นกรุ่น
อบต.ไร่ส้ม ม.๑ นายธนกร อยู่สุข ม.๒ นายวิชชะยุทธ์ เขื่อนเพชร ม.๓ นายชรินทร์ เย็นใจ ม.๔ เลือกตั้งใหม่ผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (โนโวต) ม.๕ นายพงษ์สิทธิ์ อ่อนนุ่ม ม.๖ นายชาญ ตรีเนตร ม.๗ นายบำรุง วงศ์ทองดี ม.๘ นายประเสริฐ เผือกประคอง ม.๙ นายดำรงศักดิ์ พรพระ ม.๑๐ นายสุริโย จับสายทอง ม.๑๑ นายไพโรจน์ คงสุวรรณ์ ม.๑๒ นายธนพล วันดี
อบต.ต้นมะม่วง ม.๑ นายกิ่งทอง อยู่จิ๋ว ม.๒ นายเพชร คล้ำคล้าย ม.๓ (ไม่มีผู้สมัคร) ม.๔ นายประสูติ พิมพ์เสงี่ยม ม.๕ นายสำราญ ทองน้อย ม.๖ นายเสน่ห์ เสือนาค


อำเภอบ้านแหลม

อบต.บางครก ม.๑ นายบำเพ็ญ อ่อนละออ ม.๒ นายสมชาย ทิพยอแหละ ม.๓ นายระวี ศรีศักดิ์ ม.๔ นายปรีชา บุตรเนียม ม.๕ นายกฤษณพล สระเก้า ม.๖ นายพงษ์พัฒน์ แย้มศรี ม.๗ นางนุชาพร

รื่นอารมย์ ม.๘ นายสำรวย โตใหญ่ ม.๙ นายชูชาติ มีอุดม ม.๑๐ นางสำเนียง ด้วงสวัสดิ์ ม.๑๑ นายภานุพงศ์ จันทวี ม.๑๒ นายลือไชย กลั่นสกุล
อบต.ท่าแร้ง ม.๑ นายสุทัศน์ มีพราย ม.๒ นายมานพ สุดยู่โซ๊ะ ม.๓ นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์ ม.๔ นายกรกช บุญโพธิ์ ม.๕ นายเมธา สุทโน ม.๖ น.ส.สมาพร พ่วงเกิด ม.๗ นายไชยพร มีอิน
อบต.ท่าแร้งออก ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายไพศาล สืบสุข นายอุรม สืบสุข ม.๒ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายประวิทย์ เขียวกะแล นายอธิป โต๊ะมิ ม.๓ นายราวี หวังขาว ม.๔ นายวิเชียร เพชรรอด
อบต.แหลมผักเบี้ย ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายแมน เปียยะบุตร นายสมร ทองตัน ม.๒ นายศรัทธา เจือหอม ม.๓ นายชูชาติ ทรัพย์ทวี ม.๔ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายสหภาพ กะเปราะน้อย น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์
อบต.บางแก้ว ม.๑ นายไกรสร อ่วมพ่วง ม.๒ นายสมหมาย สังข์นิมิตร ม.๓ นายชิต นาคปานเอี่ยม ม.๔ นายดนุพร หน่ายสุวรรณ ม.๕ นายนพดล รูปิยะเวช ม.๖ นายศุภชัย รัตนคาม ม.๗ นายประยงค์ พลายแก้ว ม.๘ นายจิณวรุตม์ บุญโพธิ์
อบต.ปากทะเล ม.๑ นายอรุณ สีดอกบวบ ม.๒ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายไพฑูรย์ รบขันธ์ นายชนะชัย ลาภเกิด ม.๓ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายประเสริฐ จุมพร นายสามารถ มลสุกะ ม.๔ นายคีรเทพ ปรัชญานาวิน
อบต.บางขุนไทร ม.๑ น.ส.กนกพร พงษ์พันธ์ ม.๒ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี ม.๓ นายนาวิน นิลพันธ์ ม.๔ นายจรินทร์ เดชปาน ม.๕ นางอรษา จันทรโชติ ม.๖ นายไสว ปรียานนท์ ม.๗ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย ม.๘ นายชุมพล คอเหลี่ยม ม.๙ นายสำรวย นาคนคร ม.๑๐ นายอโนทัย วงษ์ใหญ่ ม.๑๑ นายแสวง โชยา
อบต.บ้านแหลม ม.๑ น.ส.บ่อขวัญ คีรีวรรณ ม.๒ นายสมศักดิ์ สุขอนันต์ ม.๓ นายทัตพงศ์ สุขคล้าย ม.๔ น.ส.บุบผา เปรมพงษ์ ม.๕ นายเฉลิม รุ่งจรูญ ม.๖ นายอมร ปานประทีป ม.๗ นายอรุณ จันทร์โกมล
อบต.บางตะบูน ม.๑ นายเติม นนทรีย์ ม.๒ นายสมปาน ชาวบางน้ำวน ม.๓ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายเดชา อวยชัย นายเจริญ เจิมจันทร์ ม.๔ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายคำรณ จ๋ายพงศ์ นายขันติชัย เทียนชัยเจริญ


อำเภอชะอำ

อบต.หนองศาลา ม.๑ นายอาสา พุ่มเงิน ม.๒ นายอลงกรณ์ ทองมา ม.๓ นายอิทธิพล คล้ายคลึง ม.๔ นายธนศักดิ์ นาคดี ม.๕ นายกฤษณ์ ทองพูน ม.๖ น.ส.นิตยา นกเทียน ม.๗ นายชูชัย สังข์เพิ่ม ม.๘ นายอนพัทย์ พันธ์กุน
อบต.ห้วยทรายเหนือ ม.๑ นายนิกร ดีเด่น ม.๒ นายชัยมงคล แสงอร่าม ม.๓ นายเอกชัย เนียมเกิด ม.๔ นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ ม.๕ นายเฉลิมชัย อินทร์มี ม.๖ นายมณู หงษา ม.๗ นายเชน เพ็งสว่าง
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ม.๑ นายเจื้อน จุนเจือ ม.๒ น.ส.ลดาวัลย์ นวลลออง ม.๓ นายสำอาง สังข์ศิริ ม.๔ นายปลั่ง จงเจริญ ม.๕ นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ ม.๖ นายสกุลศักดิ์ สวนสวรรค์ ม.๗ นายชั้น งามชม ม.๘ นายนวพล บัวลาด
อบต.สามพระยา ม.๑ นายไชโย พรมเซาะ ม.๒ นายศุภชัย ทับแก้ว ม.๓ นายอนุสรณ์ มังสา ม.๔ นายชัยยศ หอมแม้น ม.๕ นายสัญญา พรมสุวรรณ์ ม.๖ นางลำพา ทับพงษ์ ม.๗ น.ส.จิตตา ภูมิภักดิ์ ม.๘ นายอดิศร เขื่อนจันทึก


อำเภอท่ายาง

อบต.ท่าคอย ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายอนิรุทธ์ อยู่คง นายพงศธร หลำเพิกสืบ ม.๒ นายประยูร ลมมา ม.๓ นายสุรศักดิ์ เขี้ยวแก้ว ม.๔ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายฉัตรชัย ทองจันทร์ นายศานิตย์ อ่อนละมูล
อบต.หนองจอก ม.๑ นายสมชาติ วิริยะ ม.๒ นางอรวรรณ สกุลคูหาสวรรค์ ม.๓ นายสมาน ฤทธิ์บัว ม.๔ น.ส.ปัทมาวรรณ ชลภาพ ม.๕ นายลำพอง นิลเถื่อน ม.๖ นายศุภชัย กองแก้ว ม.๗ นายสิทธิชัย บุญคง ม.๘ นายวิชัย กองแก้ว ม.๙ นายนบ จงสี ม.๑๐ นายอรรถพล อิ่มชื่น
อบต.ยางหย่อง ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายสัญญา จันทร์มั่น นายจำลอง เวชสว่าง ม.๒ นายธนพัทธ์ ทองเลิศ ม.๓ นายสรายุทธ์ บุญจารึก ม.๔ นายสุชาติ พุ่มอำภาพันธ์ ม.๕ นายพา ยอดทอง
อบต.มาบปลาเค้า ม.๑ นายฉัตรชัย ชะอุ่มฤทธิ์ ม.๒ นายสมพร หนูพลาย ม.๓ นายสิทธิชัย คำน่วม ม.๔ นายเพชร จันทร์ศิริ ม.๕ นายมานพ มีมงคล ม.๖ นายสวง คุ้มรอด ม.๗ นายโอฬาร ไร่หินถ่วง ม.๘ นายเสรี ชวนสำราญ ม.๙ นายฉลอง คำช่วย ม.๑๐ นายเชี่ยวชาญ สินเสริฐ ม.๑๑ นายวัณนา มีมงคล
อบต.วังไคร้ ม.๑ นายธนู พันเชื้อ ม.๒ นายคณาพล อึ้งตระกูล ม.๓ นายประพันธ์ ช่อเกตุ ม.๔ นายบำเพ็ญ แซ่โป๋ ม.๕ น.ส.อุษามาส จิตคุ้ม ม.๖ นายเปรมชัย แห่งหน ม.๗ นายแสน จันทร์ช่วง ม.๘ นายสำรวย ปิ่นทอง ม.๙ นายอนาวิล สัตย์สาร ม.๑๐ นายณรงค์ จันทร์ประไพ
อบต.กลัดหลวง ม.๑ น.ส.ธิดารัตน์ อำนวยผล ม.๒ นายประสาท มะพุก ม.๓ นายผาด เห็นแก้ว ม.๔ นายพิทักษ์ ทินรอด ม.๕ นายพิน ทิมเมฆ ม.๖ นายธาณี ทองมี ม.๗ นายรุ่ง ชื่นอารมณ์ ม.๘ นายธวัช ต๋องาม ม.๙ นายสมใจ บุญแต่ง ม.๑๐ นายสุพันธ์ ตาละลักษณ์ ม.๑๑ น.ส.ปัทมา ทองนาค
อบต.ปึกเตียน ม.๑ นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ ม.๒ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายนฤเบศ นุชชมภู นายมานพ กลิ่นสว่าง ม.๓ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายมานิตย์ สังข์ประเสริฐ นายอนุวัติ วัดสว่าง ม.๔ นายชุมพล บุญเปี้ยว
อบต.เขากระปุก ม.๑ นายสนอง หอมกรุ่น ม.๒ นายธีระพล เจริญยิ่ง ม.๓ นางองุ่น แก้วเมืองเพชร ม.๔ นายจำลอง คนเชี่ยว ม.๕ นายชุบ เกตุกร ม.๖ นายสุทิน มนต์ชู ม.๗ น.ส.ศุภานัน สินทอง ม.๘ นายอำนาจ จันทร์หร่าย ม.๙ นายธัญธร สมใจ ม.๑๐ นายโอภาส เพ็งอุดม ม.๑๑ นายศักดา พุทธานุ ม.๑๒ นายสมพงษ์ คำสวน ม.๑๓ นายสมพล จันทร์หร่าย ม.๑๔ นายบุญล้น สุขจำรูญ
อบต.บ้านในดง ม.๑ นายอนุสิทธิ์ ปลื้มจิตร ม.๒ นายบรรพต ต๋องาม ม.๓ นายชัยรัตน์ สีนาก ม.๔ นางบุญนภา ต้วมสี ม.๕ นายศักดา ลำทะแย ม.๖ นายชัยยะ ชื่นอารมณ์

อำเภอเขาย้อย

อบต.เขาย้อย ม.๑ นายสมชาย ชื่นชม ม.๒ นางอุไร บวรเวช ม.๓ นายบุญส่ง พันโท ม.๔ นายแดง พินิจพงษ์ ม.๕ นายมานิต มากปรุง ม.๖ นายอรุณ เผือกงาม ม.๗ นายธีระ หล้าแหล่ง ม.๘ นายสุชาติ สัตย์จริง
อบต.ห้วยท่าช้าง ม.๑ น.ส.มนัสนันท์ ธนชัยทวีโชติ ม.๒ นายวสุวัฒน์ มั่งมี ม.๓ นายณรงค์ อุ่นเรือน ม.๔ นายเจริญ ตาลอ่อน ม.๕ นายเอกรัตน์ ตือพงษ์ ม.๖ นายวิภาค เกษมสงคราม
อบต.ห้วยโรง ม.๑ นางสุดารัตน์ อวยพร ม.๒ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายอรุณ พรหมทัศน์ นายชาติ สวัสดี ม.๓ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นางเพชรา สมบุญ นางบุญมา เปลี่ยนอารมย์ ม.๔ นายวิศาล เสงี่ยมตน
อบต.หนองปรง ม.๑ นายประสิทธิ์ แป้งจันทร์ฉาย ม.๒ นายวินัย วรรณกาล ม.๓ น.ส.เพ็ญพร อยู่สุข ม.๔ นายอนันท์ พยายาม ม.๕ นายสมศักดิ์ พยายาม ม.๖ นายประเสริฐ สุขอยู่
อบต.หนองปลาไหล ม.๑ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายบรรเทิง อ่ำจิ๋ว นายรัตนพล แย้มประเสริฐ ม.๒ นายไพโรจน์ บัวแดง ม.๓ นายจำลอง น้อมนอบ ม.๔ นายสายชล เงินตรา ม.๕ นายอำนาจ ทองอยู่
อบต.หนองชุมพลเหนือ ม.๑ นางภัทรนันท์ แผนคง ม.๒ นางภัทราพรรณ จันทร์ฉวี ม.๓ นางสุวรรณี เอี๊ยะแหวด ม.๔ นายทวี กิตติไชยเจริญสุข ม.๕ นายสะหมวย อ้นทอง ม.๖ นายเอกสิทธิ์ รื่นสม ม.๗ นายรถ บุตรเพ็ชร
อบต.หนองชุมพล ม.๑ นายก้าน พุ่มสวัสดิ์ ม.๒ นายสำเริง ลังพี ม.๓ นายคริสต์มาส สืบอ่ำ ม.๔ นายเสนอ สุขอยู่ ม.๕ นางธัญพร ไพรวรรณ ม.๖ นายวิเชียร จันทร์อยู่ ม.๗ นางแหวน หวังเจริญ

อำเภอบ้านลาด

อบต.ไร่มะขาม ม.๑ นายมนฑล บุญนิมิตร์ ม.๒ นายยงยุทธ อินทร์พรม ม.๓ นางนุชวลี น้อยนพคุณ ม.๔ นายเชิน มากมูล ม.๕ นายพอน รอดทุกข์ ม.๖ น.ส.พริตา พันธ์อ้น ม.๗ นายบุญส่ง มุ่นพลาย ม.๘ นายไกร ร้อยแก้ว ม.๙ นายบัญชา ทั่งนาค
อบต.ตำหรุ ม.๑ นายอัฐพล ทิพย์โสด ม.๒ นายปุณณรัตน์ สังข์พุก ม.๓ นายชิน ทองจันทร์ ม.๔ นายชลิต แก้วพรม ม.๕ นายวิทยา สินสุข ม.๖ น.ส.สุภิญญา กำไลแก้ว
อบต.หนองกระเจ็ด ม.๑ นายไพรัตน์ กวางทอง ม.๒ นางพรรณี สัมมาชีพ ม.๓ นายธนายุทธ สุริโย ม.๔ นางผดุงขวัญ ตาละลักษณ์ ม.๕ นายสมพร ชั่งทอง ม.๖ นายสพรั้ง ศิลปศร ม.๗ นายอนันท์ กลิ่นพราม ม.๘ นายสุพจน์ วิริยะ
อบต.ถ้ำรงค์ ม.๑ นายบุญยืน ดีมาก ม.๒ นายอำนวย เปี่ยมสิน ม.๓ ร.ท. สายัญ กระทุ่มแก้ว ม.๔ นายศราวิณ จับใจ ม.๕ นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม ม.๖ นายมุขพล สว่างยิ่ง
อบต.ไร่โคก ม.๑ นายสุริยัญ ถิ่นถาน ม.๒ นายเฉลิม คำแก้ว ม.๓ นายไทย บังจิต ม.๔ นายธีรวุฒิ มีนาท ม.๕ นายทองหล่อ ขาวสนิท ม.๖ นายจำรัส ยิ้มใย
อบต.บ้านทาน ม.๑ นายบุญเยี่ยม เลิศอาวาส ม.๒ นายสุนทร วงษ์วาน ม.๓ นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ม.๔ นายเสริม ประสม ม.๕ นายวรวัฒน์ หวังผล ม.๖ น.ส.กฤษณา เอี่ยมทอง
อบต.หนองกะปุ ม.๑ นายบุญเลิศ กลิ่นอุบล ม.๒ นายเจษฎากร อุ่นเทศ ม.๓ นายสนิจ ภุมรา ม.๔ นายณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์ ม.๕ นางสวาด พงษ์ดี ม.๖ นายปิยพงศ์ ทองมาก ม.๗ นายบุญเทิด เทศอ้น ม.๘ นายอำนวย ทิมจิต ม.๙ นายไพฑูรย์ เทศลำลึก ม.๑๐ นางพรทิพย์ คำเขียน ม.๑๑ นายสิทธานต์ คำสระ ม.๑๒ นายเอกสิทธิ์ คำโพธิ์
อบต.บ้านหาด ม.๑ นายลำยอง เรืองอร่าม ม.๒ นายศิริโรจน์ บุญมั่น ม.๓ (มี ส.อบต.ได้ ๒ คน) นายบุญยิ่ง นะทะเวสน์ นายนิรันดร์ อินทร์ชุ่ม ม.๔ นายจเร เกตุกรณ์ ม.๕ นายทอง ศิรินันท์
อบต.ห้วยลึก ม.๑ นายเกรียงศักดิ์ ทับน้อย ม.๒ นายส่วง แก้วเก้า ม.๓ นายเพย กุลทัศน์ ม.๔ นายอุดม สุขศรี ม.๕ นายภุชงค์ นวมสุข ม.๖ นายอัฐชัย บุตรแย้ม
อบต.โรงเข้ ม.๑ นายสะเทิ้น คนมี ม.๒ นายสมพงษ์ เอี่ยมองอาจ ม.๓ นายสมศักดิ์ คุ้มภัย ม.๔ น.ส.สุพัตรา พันธุ์สังข์ ม.๕ นายอำพร คงสุด ม.๖ นายวีรพงษ์ แย้มเทศ ม.๗ นายณรงค์ ทวีสุข ม.๘ นายสุรศักดิ์ นุ่มนิ่ม ม.๙ นายวัน รวยเงิน ม.๑๐ นายเฉลิม บุญหลาย ม.๑๑ นายสำราญ หอมกรุ่น ม.๑๒ นายสายัน อ่วมแสง
อบต.ท่าเสน ม.๑ นายกรีฑา กระทุ่มศรี ม.๒ นายสกุล ประสมศรี ม.๓ นายชาญณรงค์ อินทร์ปรุง ม.๔ นายสมชาย กองนาค ม.๕ นายเสงี่ยม สังข์ประเสริฐ ม.๖ นายคำรณ แก้วมรกต ม.๗ นายศิริ ลาภมาก ม.๘ นายปรีชา พันธ์อัน ม.๙ นายจำลอง พรายมี
อบต.ท่าช้าง ม.๑ นางเอื่อน ตั้งสุวรรณศิริ ม.๒ น.ส.สายัน อิ่มสำราญ ม.๓ นายบุญล้น ประทุมเทือง ม.๔ นายวีระยุทธ พราหมณ์เทศ ม.๕ นายนัทธพงศ์ วรรโณ ม.๖ นายขวัญชัย เพชรขาว ม.๗ นายบุญชู ประภา ม.๘ นายแสวง เพชรขาว
อบต.ไร่สะท้อน ม.๑ นายวิเชียร มีอยู่ ม.๒ นายชาติ บัวแก้ว ม.๓ น.ส.รุ่งอรุณ ศรีแจ้ ม.๔ นายสุข ศรีแจ้ ม.๕ นายประสงค์ สินเหลือ ม.๖ นายสายชล ขำเพชร ม.๗ นายธีรยุทธ เอกนก ม.๘ นายอำนาจ นุชเนตร
อบต.สมอพลือ ม.๑ น.ส.ธนภรณ์ จันทร์สุก ม.๒ นายกิตติ ดอกนางแย้ม ม.๓ นายทนงค์ หลักแหลม ม.๔ นายสาโรจน์ ทับเพียร ม.๕ นางกรรณิการ์ เกตุแก้ว ม.๖ นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อบต.หนองหญ้าปล้อง ม.๑ นายสมชาย สุขอยู่ ม.๒ นายสุชาติ นิลนวล ม.๓ นายบัญชา นวลมาตร ม.๔ นายกอบศักดิ์ อุปมา ม.๕ น.ส.ประนอม บุญปลอด ม.๖ นายวิมล ทับทอง ม.๗ นายสุชาติ วังนิล ม.๘ นายมนัฐ โฉมวงษ์ ม.๙ นายชลาพนธ์ ศรีทัศน์ ม.๑๐ นายนิพล วงศ์สวัสดิ์ ม.๑๑ นางสุพัตรา วัฒนากร
อบต.ท่าตะคร้อ ม.๑ นายวีรพล กุศล ม.๒ นายสุชาติ ราตรี ม.๓ นายจตุรพร อุ่นเป็นนิจ ม.๔ นายวัลลภ พุ่มจิตร ม.๕ นายจำนงค์ ยิ้มรอด ม.๖ นายอุทิศ นิลแร่ ม.๗ นายจักกฤษณ์ รุ่มรวย ม.๘ น.ส.ดารัตน์ คงเถื่อน
อบต.ยางน้ำกลัดใต้ ม.๑ น.ส.สุภาภรณ์ ทะวิน ม.๒ นายสุชิน พูนเสน ม.๓ น.ส.เดือน เปิ่งใจหาญ ม.๔ น.ส.บุษรา คองอินทร์ ม.๕ นายบัญญัติ ออมรัตน์ ม.๖ นายบัญชา หลักศรี ม.๗ นายพร้อมพงศ์ ถมนิล ม.๘ น.ส.มัทนา บัวแก้ว ม.๙ นายประสาร เสน่ติบัง ม.๑๐ นายสิทธา พวงไม้ ม.๑๑ นายชัชวาลย์ ดอกใบ ม.๑๒ นายประเทือง ใจเงิน


อำเภอแก่งกระจาน

อบต.แก่งกระจาน ม.๑ นายวิทยา นกวอน ม.๒ น.ส.สุรัสวดี มีอยู่ ม.๓ นายนิเทศ ศรีเมฆ ม.๔ นายอำนวย นามไว ม.๕ นายนพดล ชาญบัณฑิตนันท์ ม.๖ นายอาณัติ เทียนภู่ ม.๗ นายสานิตย์ ฮวบอินทร์ ม.๘ นายชัยรัตน์ ม่วงนาค ม.๙ นายอาทร เปี่ยมทอง ม.๑๐ นายจำรัส ชาวสมุทร ม.๑๑ นายอนุพงศ์ แสงมณี ม.๑๒ นายเดชา อากรแก้ว ม.๑๓ นายเกรียงศักดิ์ ภมรนาค ม.๑๔ นายสมชาย ปวงชาติ
อบต.สองพี่น้อง ม.๑ นายทิตย์ แก่นสะเน ม.๒ นายชาญชัย สมใจ ม.๓ นายสมโชค กลัดหลำ ม.๔ นายไพฑูรย์ สงวนสิน ม.๕ นางสายฝน สุขศรี ม.๖ นางละออ งามขำ ม.๗ นายบัญชา ดูเรืองรัมย์ ม.๘ นายวิรัตน์ นาคสิงห์
อบต.วังจันทร์ ม.๑ นายมานพ เกตุสุริโย ม.๒ นายบุญรอด น้อยบุตร ม.๓ นายสายันห์ อยู่คง ม.๔ นายบุญ แก้วโกสีย์ ม.๕ นายเรียน พิมพ์สุวรรณ ม.๖ นางยุพิน โล๊ะหนองลิ้น ม.๗ น.ส.พิมพ์ประไพ นกกริ่ม ม.๘ นายมลประสูติ ทัดเพชร
อบต.พุสวรรค์ ม.๑ นายโชคชัย อาจหาญ ม.๒ นายสมชาย เชื้อวงษ์ ม.๓ นายเถลิงศักดิ์ ท้วมทรัพย์ ม.๔ นายนรินทร์ โลดทนงค์ ม.๕ นายพีรเดช นาคขำ ม.๖ นายชูศรี หนูน้อย
อบต.ป่าเด็ง ม.๑ นายสำราญ อินทวาด ม.๒ นายวิชัย ชื่นอารมณ์ ม.๓ นายสังวาลย์ ไม้แก้ว ม.๔ นายปัญญา ยังเกิด ม.๕ นายประจวบ ชุ่มจิตร ม.๖ นายฉัตรภูมิ แก้ววัฒนเมธา ม.๗ นายอุทัย คงสบาย ม.๘ นายเกื้อกูน จันทร์ประไพ ม.๙ นายห่วง ผิวผ่อง ม.๑๐ นายประเสริฐ จันทร์ช่วง
อบต.ห้วยแม่เพรียง ม.๑ นายยุรนันท์ พงษ์เทพ ม.๒ นายอรัญ เพชรมณี ม.๓ นายอุดม น้ำแก้ว ม.๔ นายอาทิตย์ กำปั่นทอง ม.๕ นายพุฒินันท์ กระต่ายทอง ม.๖ น.ส.อุมาภรณ์ สิงหะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!