เปิดศึกเลือกตั้ง อบต.เพชรบุรี 96 แห่ง 547 เขต

หลังจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จ.เพชรบุรี จำนวน 96 แห่ง 547 เขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) หมดวาระการบริหารเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศเปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก สภา อบต.ชุดใหม่พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมา และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

                บรรยากาศตลอดห้วงเวลาการเปิดรับสมัครมีนักการเมืองท้องถิ่นไปสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในทุกพื้นที่อย่างคึกคักต่อเนื่อง “เพชรภูมิ” ขอรายงานในส่วนผู้สมัครนายก อบต. ใน จ.เพชรบุรี ดังนี้

                อำเภอเมือง : อบต.หนองโสน หมายเลข 1.นายยุทธนา เมืองเล็ก 2.ร.ต.วิรัช พานิชศุภผล 3.นายวินัย พุ่มพวง, อบต.บ้านกุ่ม หมายเลข 1.นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี 2. น.ส.จำเรียง คล้ำชื่น, อบต.ต้นมะพร้าว หมายเลข 1.นายปรีชา รักยิ่ง 2.นายสุนทร กลั่นเกล้า, อบต.ธงชัย หมายเลข 1.นายเอนก เย็นใจ 2.นายณรรฐพล ภัยลี้, อบต.บางจาก หมายเลข 1.นายวิชา ทองยืน 2.นางหทัยรัตน์ ปิ่นเศียร, อบต.หนองพลับ หมายเลข 1.นายณรงค์ศักดิ์ เรืองสิน 2.นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม, อบต.ดอนยาง หมายเลข 1.นายชัยวุฒิ พุฒเทศ 2.นายรัชพล  ม่วงน้อย 3.นายประเชิญ กลิ่นพิกุล, อบต.โพไร่หวาน หมายเลข 1.สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส 2.นายอำนวย แจ่มจำรัส, อบต.นาพันสาม หมายเลข 1.นายประสิทธิ์ รวมสิน 2.นางสมศรี โต๊ะงาม, อบต.โพพระ หมายเลข 1.นายจรูญ สังข์ผาด 2.นายสามารถ แสงกระจ่าง, อบต.สำมะโรง หมายเลข 1.นายชลชัย เอี่ยมสำอาง 2.นายอรุณ บุญรอด, อบต.บางจาน หมายเลข 1.นายเสถียร นิลทะสิน 2.นายทำเนียบ น้อยชูชื่น 3.นายเทพ ยูรประดับ, อบต.ช่องสะแก หมายเลข 1.นายชุบ คล้ายคลึง 2.ร.ต.อ.สงัด เหลี่ยมเพชร, อบต.นาวุ้ง หมายเลข 1.นายประเทิง ขาวสะอาด 2.พ.ต.อ.สนธยา ดีหะสิงห์, อบต.บ้านหม้อ หมายเลข 1.นายสอย ปานแก้ว 2.นายผดุงเกียรติ เกตุใหญ่ 3.นายฐิติรัตน์ คล้ายเพ็ชร, อบต.ไร่ส้ม หมายเลข 1.นายทองใบ กลิ่นอุบล 2.นางสุภาพ จันทร์ปรุง, อบต.ต้นมะม่วง หมายเลข 1.ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ 2.นายสุนทร แสนสะบาย

                อำเภอบ้านแหลม : อบต.บางครก หมายเลข 1.นายสมชัย วัฒนธรรม 2.นายกฤษฎา กลั่นสกุล 3.นายชาญชัย อุ้มนุช, อบต.ท่าแร้ง หมายเลข 1.นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ 2.นายเสน่ห์ แก้วระยับ, อบต.ท่าแร้งออก หมายเลข 1.นายมานพ นาคสุก 2.นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ, อบต.แหลมผักเบี้ย หมายเลข 1.นายศรีเพชร นามเดช 2.นายสขภณ เพิ่มสิน, อบต.บางแก้ว หมายเลข 1.นายเอกชัย เตียเจริญ, อบต.ปากทะเล หมายเลข 1.นายวิโรจน์ ศรีนาค 2.นายชัยวัฒน์ หว่านผล 3.นายสมคิด พุ่มพวง, อบต.บางขุนไทร หมายเลข 1.นายสุชาติ รุ่งเพียร, อบต.บ้านแหลม หมายเลข 1.นายนิรันดร์ รุ่งรัตน์, อบต.บางตะบูน 1.นายสมพงษ์ แกะพลอย 2.นายจำลอง เจิมจันทร์

                อำเภอชะอำ : อบต.หนองศาลา หมายเลข 1.นายเปื่อน พุ่มเงิน, อบต.ห้วยทรายเหนือ หมายเลข 1.นายเกษม เกิดโต, อบต.ไร่ใหม่พัฒนา หมายเลข 1.นายสุพล หมอนทอง 2.นายสุริยะ จันทร์ทอง 3.นายปรีดา งามคง, อบต.สามพระยา หมายเลข 1.นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค 2.นายชัยยา มีมาก

                อำเภอท่ายาง : อบต.ท่าคอย หมายเลข 1.นายฉลอง เหลืองเจื้อย 2.นายสมนึก ปิ่นทอง, อบต.หนองจอก หมายเลข 1.นางศรุดา อินทะนิน 2.นายณรงค์ คล้ายคลึง 3.น.ส.อัจฉราภรณ์ สนพลาย, อบต.ยางหย่อง หมายเลข 1.นายวิทยา เทพอยู่, อบต.มาบปลาเค้า หมายเลข 1.นายปัญญา บัวงาม 2.นายไชยยา ไขศรี, อบต.วังไคร้ หมายเลข 1.นายยม เกตุพยัคฆ์ 2.นายชัยณาม ว่องไว, อบต.กลัดหลวง หมายเลข 1.นายขุนแผน ทิมเมฆ 2.นายวัชระ บวงสรวง, อบต.ปึกเตียน หมายเลข 1.นายสมชาย สุขศรี อบต.เขากระปุก หมายเลข 1.นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด 2.นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์, อบต.บ้านในดง หมายเลข 1.นายบุญนาค จิตต์ปลื้ม 2.นายอาคม คงกะเรียน 3.นายสมศักดิ์ ทนยิ้ม

                อำเภอเขาย้อย : อบต.เขาย้อย หมายเลข 1.นายบุญมา นันทกิจ 2.นายสมควร เถาว์น้อย 3.จ.ท.อิทธิกูล ป้องนพ, อบต.ห้วยท่าช้าง หมายเลข 1.นายปกรณ์ แก้วแหวน 2.นายดำรง อุ่นเป็นนิจย์, อบต.ห้วยโรง หมายเลข 1.นายเมี้ยน ดวงเนตร, อบต.หนองปรง หมายเลข 1.นายพนัส ล้วนเมือง 2.ด.ต.สนธยา คงสนิท, อบต.หนองปลาไหล หมายเลข 1.นายประสพชัย อารีวงศ์ 2.นายเฉลา ดอกบัว, อบต.หนองชุมพลเหนือ
หมายเลข 1.นายบุญเลิศ ยอดแก้ว, อบต.หนองชุมพล  หมายเลข 1.นางกรคสรร เวชกุล 2.นายชัยณรงค์  ปี่แก้ว  3.นายเจริญ ประสาททอง

                อำเภอบ้านลาด : อบต.ไร่สะท้อน หมายเลข 1.นายสวิสส์ นกแก้ว 2.นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง, อบต.ไร่มะขาม หมายเลข 1.นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์, อบต.ตำหรุ หมายเลข 1.นายสุดที่รัก ศรีเรือง 2.นายสอิ้ง เอี่ยมละออง, อบต.หนองกระเจ็ด หมายเลข 1.นางทัศนี สุขโข 2.นายจำรัส เมืองถาวร, อบต.ถ้ำรงค์ หมายเลข 1.นายสำฤทธิ์ อบแย้ม 2.นายบรรพต กำไลแก้ว, อบต.ไร่โคก หมายเลข 1.นายวิเชียร บังจิต 2.นายสมิง คงประเสริฐ, อบต.บ้านทาน หมายเลข 1.นายสำรอง สุขโข 2.นายชยพล มิชสิน 3.นายสนิท เจิมจันทร์, อบต.หนองกะปุ หมายเลข 1.นายบุญชู พุ่มจิตร 2.นายสุวรรณ หว่างจิตร 3.นายปรีชา เลิศอาวาส, อบต.บ้านหาด หมายเลข 1.นายผ่วน เอมดี, อบต.ห้วยลึก หมายเลข 1.นายบัญชา ศรีสม 2.นายนิมิตร เกิดเกษม 3.นายชิต เกิดเกษม 4.นายสายัณห์ สุขสงัด, อบต.โรงเข้ หมายเลข 1.นายกุญช์ พิสิฎฐ์สังวร 2.นายพลวัต พงษ์เล็ก 3.นายไพฑูรย์ สีรุ้ง, อบต.ท่าเสน หมายเลข 1.นายประสงค์  หอมนาน, อบต.ท่าช้าง หมายเลข 1.นายปรีชา มากเกิด, อบต.สมอพลือ หมายเลข 1.นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา

                อำเภอหนองหญ้าปล้อง : อบต.หนองหญ้าปล้อง หมายเลข 1.น.ส.จินตนา เกษรสันติ์ 2.นายสมฤทธ์ ฟั่นคำสอน, อบต.ท่าตะคร้อ หมายเลข 1.ร.ต.อ.ศรัณย์ ทองไสว 2.นายสุชาติ เต็งประเสริฐ, อบต.ยางน้ำกลัดใต้ หมายเลข 1.นายศรีพน นาคะเวช 2.นายพีรศักดิ์ กาฬดิษฐ์

                อำเภอแก่งกระจาน : อบต.แก่งกระจาน หมายเลข 1.นายวิรัตน์ นกวอน 2.นายสุนทร สินกอง, อบต.สองพี่น้อง หมายเลข 1.นายผล เอกบุตร, อบต.วังจันทร์ หมายเลข 1.นายรุ่งโรจน์ นุชอ่อง 2.นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์, อบต.พุสวรรค์ หมายเลข 1.นายฉลวย ตงฉิน 2.นายอุทัย อยู่ฉิม 3.นายณัฐพล ศรีจันทร์, อบต.ป่าเด็ง หมายเลข 1.นายอรรถพล แจ้งเรือง 2.นายทรง มั่งมี, อบต.ห้วยแม่เพรียง  หมายเลข 1.นายหาญณรงค์ แก้วเกตุ 2.นายสันติ สำเภาทอง

                (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564)

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสมัครชิงตำแหน่งนายก อบต.ใน จ.เพชรบุรี ครั้งนี้ มีอดีตนายก อบต.หลายแห่งไม่มีชื่อลงสมัคร เช่น นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีตนายก อบต.บ้านหม้อ อ.เมือง ประธานชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีข่าวว่าจะมุ่งสู่การเมืองในระดับชาติ โดยนายธีรศักดิ์ขณะนี้มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่มีนายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นหัวหน้าพรรคฯ ส่วนที่ อบต.ธงชัย นายประหยัด แสงหิรัญ อดีตนายกฯ ก็ไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกฯ เช่นกัน โดยสนับสนุนให้นายณรรฐพล ภัยลี้ อดีตรองนายก อบต.ธงชัย บุตรชาย พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ ลงสมัครในตำแหน่งนายกฯ แทน ส่วนนายประหยัดได้วางตัวเองในตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.ทีมเดียวกับนายณรรฐพล  นอกจากนี้อดีตนายก อบต.ที่ไม่มีชื่อลงสมัคร หลายคนไม่ประสงค์ลงสมัครเองและหลายคนไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากติดเงื่อนไขข้อกฎหมาย
บางประการ เช่น นางนฤมล สุภาแพ่ง นางเครือมาศ หมอนทอง นายสิริเลิศ สรฉัตร นายเจริญ นกวอน นายสุรสิทธิ์ บัวจีน เป็นต้น

                ส่วนสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเดิมมีสมาชิกเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ละ 2 คน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กำหนดให้มีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน ซึ่งในแต่ละเขตก็มีผู้สนใจลงสมัครแข่งขันกันคึกคัก ส่วนรายชื่อผู้ลงสมัครที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค. จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจาก กกต.ก่อนว่าขาดคุณสมบัติของการลงสมัครหรือไม่ ซึ่ง “เพชรภูมิ” จะติดตามมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!