เปิดสมุดปกขาวจากหอการค้าไทย ถึงนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นโยบายของ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย คนปัจจุบัน ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2564 คือนโยบาย Connect the Dots

หมายถึงการเชื่อมโยงการทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าด้วยกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 ห่วงโซ่สำคัญ คือ ภาคเกษตรและอาหาร, ภาคการค้าการลงทุน และภาคท่องเที่ยวและบริการ 

ที่ผ่านมาเกือบ 1 ปี ได้ผลักดันภารกิจสำคัญ คือกระตุ้นให้ภาครัฐเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19โดยเร็วและทั่วถึง เพื่อเปิดประเทศ  ผลักดันฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการปฏิรูปด้านดิจิทัล  และเร่งแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้ธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทยดำเนินธุรกิจได้สะดวกและคล่องตัว

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 โดยมีประธานและเลขาธิการหอการค้าทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ทั้งมาด้วยตนเองซึ่งจำกัดจำนวน 300 คน และประชุมผ่านออนไลน์อีกส่วนหนึ่งราว 300 คน ที่ประชุมได้สรุปผลการสัมมนาเป็น “สมุดปกขาว” และมอบให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันสุดท้ายของการประชุม สรุปสาระสำคัญ คือ : –

เรื่องที่ 1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหอการค้าทั้ง 5 ภาค (กลาง เหนือ อีสาน ใต้ และตะวันออก) เข้าด้วยกัน  โดยระดมสมองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ของสภาพัฒน์ฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้หอการค้าทั้ง 5 ภาคได้นัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติและพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยไวและเร่งด่วน 

เรื่องที่ 2 เชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เข้ากับการปฏิรูปด้านดิจิทัล  ซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีผู้รู้ ผู้ชำนาญการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในอันที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี 
ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นและต่อสู้ได้ในระดับโลก  ผลักดัน Thailand Trade Platform และปรับกฎระเบียบการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้คล่องตัวและสะดวกขึ้น 

เรื่องที่ 3 ค้นหาโอกาสและทิศทางอนาคตไทยจากมุมมองของคนรุ่นใหม่  ซึ่งพบว่า 4 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผลผลิตและบริการ
ที่ต้องการในอนาคตของไทย  คนไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร  การเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก  คิดใหญ่ขึ้น และประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยในอนาคตที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความเห็นจากที่ประชุมใหญ่ถึงประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าต้องพัฒนาและเสริมศักยภาพของคนให้มากกว่าปัจจุบัน  และต้องปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐซึ่งเชื่องช้าด้วยกฎระเบียบและไม่ทันเหตุการณ์ 

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อส่งมอบผ่านผู้นำภาครัฐแล้ว คงต้องติดตามต่อไปว่าเอาไปใช้ในการปรับกระบวนยุทธของภาครัฐในอันที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนหรือไม่  หากมีการปรับเปลี่ยน เราคงจะได้เห็นสภาพของประเทศไทยดีวันดีคืนตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต 

แต่ถ้าเงียบไปกับสายลมและแสงแดด  ก็คงตัวใครตัวมันล่ะครับ !!

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!