เปิดแนวนโยบาย ‘อิทธิกร ชำนาญอักษร’ ประธานเครือข่าย Moc Biz Club เพชรบุรี

เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 เป็น 1 ใน 6 ศูนย์เครือข่ายธุรกิจของประเทศไทย สนับสนุนโดย กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัดมีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างธุรกิจในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้เกิดการรวมตัว ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในทุกระดับ เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ รวมถึงเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ และแหล่งทุน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจ และสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกกว่า 200 ราย รวม 6 คลัสเตอร์ธุรกิจ เชื่อมโยงการดำเนินงานกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศ และองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน กว่า 30 แห่ง

ที่ผ่านมา เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ ดังนี้ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ปี 2553–2558 (2 วาระ), นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ปี 2558–2562 (2 วาระ) และ นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม ปี 2562–2563

ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมาเครือข่ายฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมตรีวัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานเครือข่ายฯ วาระการบริหารปี 2563 – 2566 และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ นายอิทธิกร ชำนาญอักษร เจ้าของกิจการร้านออเอก/ที่ปรึกษาธุรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายธุรกิจนี้อีกครั้ง มีวาระการบริหาร 2563–2566

นายอิทธิกรหรืออาจารย์เอก เปิดเผย “เพชรภูมิ” ถึงนโยบายการบริหารภายใต้วิสัยทัศน์ “รวมพลังคนเพ็ชร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยพลังเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club” โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ-ภาคเอกชน ให้เกิดการผสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเพชรบุรี ให้ก้าวข้ามวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัสโควิด–19  ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME / Micro SME เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันและกันตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแบ่งนโยบายการขับเคลื่อนเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านทักษะความรู้ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME / Micro SME และผลิตภัณฑ์, 2. ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จับคู่ธุรกิจกับสถาบันการเงิน/แหล่งทุน 3. ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด มุ่งเน้น การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และ 3. ด้านเครือข่าย  ผูกความสัมพันธ์ทุกระดับ  ผสานความร่วมมือ  ผนึกกำลังส่งเสริมและพัฒนา  เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในชุดนี้รวมจำนวนทั้งหมด 33 คน

“ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี สมาชิกเครือข่ายฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การตลาดออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเชื่อมโยงข้ามภาค  การส่งเสริมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การพัฒนาธุรกิจ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจ เช่น คลัสเตอร์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คลัสเตอร์ขนมหวานและของฝาก  และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือโรงพยาบาลและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น”

สนใจสมัครเป็นสมาชิก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 086-1572039, ID Line: eittigorn , E-Mail: ake_eit@hotmail.com, www.facebook.com/BizClubPhetchaburi

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!